Er wordt constant geklaagd over de escalatie van criminaliteit in Nederland en in Europa!

Wat is het doel van een crimineel? Naast iemand van hun leven beroven is het meest voorkomende geval iemand met geweld en dwang hun eigendommen, die zij met hard werken hebben verdiend, afhandig maken!
Als wij kijken naar de “opbrengsten” van dit laatste dan kun je met zekerheid stellen dat de groep criminelen, die dit onder het mom van “legaliteit” doen, onze bestuurders zijn! Onze landsbestuurders en die van de EU hebben hun volk inmiddels honderden miljarden onder dwang afhandigd gemaakt!

Laten we kijken hoe zij dit “legaal beroven” hebben bedacht.
1. We moeten allemaal belasting betalen. Waaraan?: de belasting draagt bij aan het financieren van collectieve diensten en goederen die door de politiek goedgekeurd zijn. Naarmate de mate van belastingbetaling omhoog gaat, zal de belastingbetaler dit via de politiek weer terugzien. De regering gebruikt de belasting als het ware als middel om het land draaiende te houden. De diensten en goederen kunnen bestaan uit subsidies, kunst, cultuur, infrastructuur, bijstand en hulpdiensten. Je kan denken aan het stabiel houden van de binnenlandse economie of het eerlijk verdelen van inkomsten over de bevolking (verdelingsfunctie).

2. Aansluiting bij de EU is belangrijk voor de “vrije markt”. Wat betekent dit? “Een vrije markt is een geïdealiseerde markt, waar alle economische besluiten en acties door individuen betreffende overdracht van geld, goederen, en de diensten vrijwillig zijn, en daarom verstoken zijn van dwang en diefstal (sommige definities van “dwang” zijn inclusief “diefstal”)”. Een vrije markt is dus een markt die vrij is van overheidsinterventie en regulering, naast de minimale taak van handhaving van het rechtssysteem en bescherming van eigendomsrechten, en die vrij is van dwang en bedrog.

Verdere voordelen EU:
– langdurige vrede en stabiliteit na eeuwen van vaak verwoestende oorlogen.
– een grotere welvaart door het goeddeels wegvallen van interne grenzen, waar Nederland als handelsland mooi van profiteert.
– het samen met andere Europese landen beter in staat zijn om grensoverschrijdende en wereldomvattende problemen het hoofd te bieden.
– praktische voordelen, zoals het vrij kunnen reizen, wonen, werken en studeren in Europa.

Laten we beginnen met punt 1:

De grote overheid.
De staat bestaat uit honderdduizenden ambtenaren en politici, die zich vooral bezighouden met het in stand houden van hun financiële positie en machtspositie door middel van de volgende vicieuze cirkel:

1. Ambtenaren en politici veroorzaken problemen door overheidsingrijpen, met name door het marktmechanisme te verstoren. Voorbeelden hiervan zijn files, wachtlijsten in de zorg, werkloosheid, woningnood, wijnplassen, melkplassen, boterbergen, slecht en duur onderwijs, hoog ziekteverzuim, et cetera.
2. Door deze problemen te signaleren zoeken zij de aandacht van de media.
3. Daarop wordt er belastinggeld besteed aan het zoeken naar een oplossing.
4. Vervolgens wordt altijd dezelfde oplossing geboden, namelijk dat de staat nog meer belastinggeld moet uitgeven, dat de staat nog meer regels moet maken, dat de staat nog meer bevoegdheden moet krijgen en dat er nog meer ambtenaren moeten worden ingehuurd. Kortom, de staat moet nog meer geld en macht krijgen. Dan komt alles goed.
5. Uiteindelijk komt het niet goed, maar wordt het probleem alleen maar erger, of ontstaan er elders problemen, of allebei. Hiermee zijn we weer terug bij af, oftewel bij punt een!
De hoge belastingen
Bovenstaand proces heeft geleid tot een enorme groei van de belastingdruk. De Nederlandse staat gaf volgens de OESO (een samenwerkingsverband van dertig landen om sociaal en economisch beleid te bespreken; dus de overheid zelf) 47% van het nationaal inkomen uit in 2007. In de EU was dat 46%. In de Verenigde Staten, door velen gezien als het meest kapitalistische land ter wereld, was dat 37%. De honderden miljarden die zijn weggegeven aan onder andere banken in het kader van de financiële crisis zijn daarin nog niet meegerekend. U wordt gedwongen de helft van de vruchten van uw arbeid “uw eigendom“ af te staan onder bedreiging van geweld, zonder dat u een ander schade heeft toegebracht die u weigert te vergoeden. Ter vergelijking: eind negentiende eeuw, ten tijde van de nachtwakersstaat, was de belastingdruk zo’n 7%. De meeste belastingen die wij nu kennen, waaronder ook de inkomstenbelasting en de BTW, bestonden toen niet. Dat was ook niet nodig, omdat er een kleine overheid was die weinig geld uitgaf.
Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. Met andere woorden: als u de wet niet kent, is dat geen excuus. Maar het oerwoud aan regels is dermate groot, dat niemand deze regels kan kennen. Zelfs mensen die telefoonboeken uit hun hoofd kunnen leren, kunnen de wet niet kennen. Bovendien zijn de regels vaak in strijd met elkaar.

http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=2070

Inkomen van topbestuurders met 16 procent gestegen
http://www.doorbraak.eu/?p=5377

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/328600/Lokale-overheden-ontvangen-meer-aan-belastingen.htm

De overheid heeft de afgelopen vijftien jaar veel meer belastinggeld uitgegeven aan onderwijs, zorg en veiligheid. Toch heeft al dat geld, tientallen miljarden, weinig tot niets opgeleverd. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Het rapport, dat woensdag is verschenen, heeft nogal wat stof doen opwaaien.

http://www.hartvannederland.nl/nederland/2012/uitgaven-onderwijs-zorg-en-veiligheid-zinloos-geweest/

Immigratie- en Asielbeleid

Toen de massa-immigratie, waarin moslims een opvallend groot aandeel hadden, op gang kwam, waren er net als nu ook deskundigen die hadden kunnen voorzien dat de instroom van veelal ongeletterden met een tribale achtergrond, tot negatieve effecten zou kunnen leiden.
Zo kon zelfs de grootste domoor tot het inzicht komen dat de massale instroom uit Marokko en Turkije tot ellende zou leiden!

De sociale cohesie verdween uit de buurten, het oogje in het zeil maakte ruimte voor een toename van criminaliteit, en oom agent kon z’n fiets in de stalling laten, want het werd dweilen met een doorgebroken dijk.

We worden er dagelijks rijkelijk aan herinnerd hoe verongelijkt de gekleurde medemens reageert op vermeend racisme. De linkse politiek en publiciteitsmedia wakkeren het beeld van racisme graag aan, want toen de bron van dit kwaad z’n eerste stroompje liet ontspringen werd door diezelfde politiek en publiciteitsmedia de multiculturalisatie als een groot festijn gezien en werd de kritiek erop gemakshalve al meteen als racisme afgedaan.

Dat er een autochtone uittocht uit de met migranten volgestouwde wijken begon, had als een markant signaal opgemerkt moeten worden, maar omdat marxisten in een groot wereldrijk zonder grenzen geloven, werd de diaspora van autochtonen volkomen genegeerd, en werden de vluchtenden in gloednieuwe mini-Siberië gebieden neergezet, waar die vanwege de grote leegheid en een gebrek aan sociale cohesie tot een somberend kniezen veroordeeld werden.
Het probleem opgelost door de slachtoffers te deporteren, om dit door links zo aanbeden woord ook eens in andere richting te gebruiken. Want eerlijk is eerlijk, er zijn tot op heden slechts autochtonen gedeporteerd ondanks de beschuldiging dat het rechtspopulisme allochtonen wil deporteren.

Waarom de politici, doorgaans ordentelijk universitair geschoold, al niet reeds in de aanvang van de grote immigratiestroom konden of wilden inzien dat ze ingestemd hadden met een onomkeerbaar proces dat zoals nu gebleken is, tot zeer veel emoties en maatschappelijke onheil zou leiden, mag een volslagen raadsel genoemd worden.

En nog raadselachtiger is dat hoewel ons land zeer te kampen had met woningnood en ruimtegebrek, in de jaren zestig besloten werd met de gezinshereniging van arbeidsmigranten in te stemmen, waarmee tegelijk ook de importbruidenindustrie op gang kwam.
Een nijpend tekort aan woningen en toch dat besluit nemen moet toch minstens duiden op eengebrek aan toekomstvisie over het eigen volk, dat er onder dwang mee opgezadeld werd.

Het aanvankelijke beeld van arbeidsmigratie kreeg daarmee geleidelijk het karakter van een permanent verblijf en een kolonisatie. Het beeld dat Nederland behoeftig was naar arbeidsparticipatie uit den vreemde werd hiermee tenietgedaan, want bejaarden, zuigelingen, werkelozen en wao’ers van allochtone origine werken niet maar kosten wel geld!

Een volk dat eeuwenlang in strijd is tegen de ziedende zee en vreemde machten, arbeidt voor een betere toekomst en in staat is een eigen taal, cultuur, industrie en wetenschap te generen, en dat alles doet om migranten er voor altijd en eeuwig de revenuen van te laten plukken, is labiel en rijp voor volledige onderwerping aan het eigen masochisme.
http://www.amsterdampost.nl/17727/

Korten op en verstrekken van sudsidies
Het zijn geen goede tijden voor subsidieontvangers. De gevolgen van de crisis doen zich gevoelen in de begrotingen van de centrale en decentrale overheden; bezuinigingen zijn dringend noodzakelijk. Het korten op subsidies is daarvoor van oudsher een geliefde methode.

-Voor het dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan dreigt sluiting. Het asiel vangt jaarlijks vijfhonderd katten op, maar de gemeente Amsterdam geeft sinds dit jaar veel minder subsidie

-Het mes in Nederlandse cultuur- en kunstsubsidies. “Kunst” zwaar getroffen door meedogenloze bezuinigingen

-Het pgb is een soort subsidie die mensen, inclusief kinderen, krijgen als ze een ziekte of aandoening hebben. Ze kunnen met het geld zelf zorg regelen, bijvoorbeeld door een familielid of andere thuishulp in te huren. Het kabinet wil fors bezuinigen op het pgb.

-Amsterdam geeft ton subsidie aan multicultureel festival

-De gemeente geeft een eenmalige subsidie van maximaal 150.000 euro voor een islamitische gebeds- en wasruimte op begraafplaats De Nieuwe Ooster.

-“peerpreventie bij radicalisering” van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Het doel van dit project is het vergroten van de weerbaarheid tegen radicalisering van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren tussen 17 en 25 jaar
het project wordt gesteund met een totale bijdrage van € 213.255,- aan het SMN

-Twee medewerkers van Multiculturele Televisie Nederland zeggen dat ze vanochtend door bezoekers van de Omar Al Farouk moskee in Utrecht zijn aangevallen. Minstens vijftien moslims zouden de verslaggever hebben getrapt. Beide medewerkers zijn bespuugd

-De beweging van de Turkse prediker Fethullah Gulen verzorgt huiswerkbegeleiding en beheert studentenhuizen en internaten, maar is omstreden.
De organisatie is ondoorzichtig en kinderen zouden onder druk worden gezet om een strenge islamitische leer te volgen.

-Amsterdams Stadsdeel centrum gaf een islamitische weekendschool ruim zevenduizend euro in het kader van integratie.

-DEN HAAG – Op feestelijke wijze werd de IslamWijzer gelanceerd, een discussiesite voor Nederlandse moslims. Met dank aan een subsidie van het kabinet.
de site is opgezet met 150.000 euro aan subsidie van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie

-De gemeente Nijmegen geeft subsidie aan de islamitische stichting Ar Rayaan die polygamie (een man heeft meer vrouwen) propageert en het sinterklaasfeest wil verbieden.
De stichting krijgt al sinds 2005 subsidie. In de afgelopen jaren is het bedrag opgelopen van 1.125 euro per jaar naar 3.480 euro in 2010

-Zie bijvoorbeeld de subsidie voor aparte loketten voor mannen en vrouwen in een Utrechtse moskee. Of het initiatief van het Rotterdamse theater Zuidplein om op verzoek van komiek Salaheddine stoelen te reserveren voor moslima’s die niet naast mannen zouden willen zitten.
-Zie de mislukte projecten van Cohen met de Westermoskee, of het islamitisch cultureel centrum Marhaba. Of de actieve bemoeienis van Marcouch met de bouw van de bouw van een moskee in zijn stadsdeel.

-Zo subsidieert de gemeente Rotterdam een islamdeskundige met omstreden boodschappen, die op kosten van de belastingbetaler de gemeente adviseert over integratie en burgerschap.

-AIVD
Salafistische organisaties beschikken nog steeds over een uitgebreid netwerk van rondreizende (jongeren) predikers, die op verschillende manieren aanspraak maken op subsidiegelden “voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, culturele en sportieve evenementen of sociaal-maatschappelijke hulpverlening,” om hun salafistische boodschap te verspreiden.

-Tien Marokkaanse moskeeën in Amsterdam krijgen 112.000 euro subsidie van de gemeente om aan hun imago te werken

-In 1985 had Amsterdam ook te maken met de opkomst van activistische linkse migrantenorganisaties zoals KMAN (Marokkaans), HTIB en DIDF (Turks). De overheid probeerde de protestbewegingen in te kapselen met geld en formele posities.
Amsterdam betaalde ruim 300.000 euro aan Turkse en Marokkaanse, waarbij het grootste deel van het geld naar de linkse organisaties ging. De organisaties werden ondergebracht in formele adviesraden met betaalde werknemers en een kantoor op het stadhuis. Hun sterke positie was echter vooral symbolisch, want de overheid negeerde vaak de aanbevelingen van de adviesraden.
Het is verhelderend om de Rotterdamse uitkomsten te vergelijken met die in Amsterdam. In Rotterdam krijgen de migrantenorganisaties een veel groter deel van de lokale integratiesubsidies dan in Amsterdam en lijken ze een grotere achterban te organiseren. Ook lijken ze meer succes te hebben bij het mobiliseren van hun achterban om te gaan stemmen bij lokale verkiezingen.

-Poldermoskee in Amsterdam-Slotervaart krijgt indirecte subsidie via woningbouwcorporatie

-De PVV in de Haagse gemeenteraad vindt het onacceptabel dat de As Soenna-moskee vorig jaar 29.000 euro subsidie uit de sportbegroting heeft gekregen. PVV’er- Machiel de Graaf: De salafistische As Soenna-moskee is berucht vanwege de extremistische meningen en tirades van de volstrekt intolerante brulboei Fawaz Jneid tegen alles wat westers is.

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/1899026/2011/03/30/Miljoenen-verloren-aan-Marokkanen-projecten.dhtml?redirected

Subsidies van de Europese Commissie en van EU-bureaus en -agentschappen in heel Europa!
De EU financiert via het EU-noodfonds de bouw van twee moskeeën voor de vele duizenden illegale moslims in Athene. Dit project in de Griekse hoofdstad zou meer dan 15 miljoen euro aan Europees gemeenschapsgeld moeten gaan kosten. Volgens de Duitse nieuwswebsite Kopp heeft eurocommissaris Viviane Reding voor mensenrechten er bij Griekenland op aangedrongen een moskee te bouwen, omdat er in de stad geen moskee is, en wel veel moslims. Griekenland heeft daarom een deel van het geld uit het EU-noodfonds beschikbaar gesteld om de twee toekomstige moskeeën in Athene te bouwen.

Gemeenschapsgeld moet worden ingezet voor het algemeen belang en ter bestrijding van maatschappelijke problemen. Religie is geen verlengstuk van overheidsbeleid. Waarom subsidiëren we taalles of huiswerkbegeleiding of gemeentelijke loketten in moskeeën? Dit zijn bij uitstek zaken die de overheid zelf moet organiseren, op scholen en in gemeente- en buurthuizen die voor iedereen toegankelijk zijn. De overheid heeft niets te zoeken in de moskee en de moskee moet geen rol spelen in het overheidsbeleid. Het loslaten van de scheiding van religie en staat wordt vaak gerechtvaardigd met het argument dat de islam een plek moet vinden in Europa en Nederland.

1. De EU heeft ons nog meer miljarden gekost; bovendien heeft dit kabinet onze zeggenschap (democratie) nu geheel aan de EU verkwanseld.

2. De tusnami van immigranten en asielzoekers is alleen toegenomen, ook al wordt beweerd van niet (doofpot), hetgeen ook miljarden extra betekent

3. De open grenzen heeft ons geen enkel voordeel opgeleverd, integendeel een 2e tsunami van illegalen en een escalatie van de criminaliteit!

4. De miljarden zinloze subsidies zijn niet gereduceerd, integendeel er is nóg meer uitgegeven aan lonen van de groeiende lands- en EU bestuurders, aan subsidies die niet te traceren zijn, aan landen waarvan ieder normaal denkend mens weet dat dit geen enkel effect heeft en deze geen cent hiervan kunnen terugbetalen. Aan allerlei multi-culturele organisaties die dit geld in eigen zak hebben gestoken, etc. etc.

5. De bezuinigingsplannen zijn alleen met miljarden toegenomen om de staatstekorten (veroorzaakt door dit wanbeleid) te kunnen dekken!

6. De pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet meer uitbetalen, de AOW-leeftijd is verhoogd, de zorgkosten onbetaalbaar geworden, evenals de belastingen, energieprijzen, huren en levensmiddelen die nu op het hoogste punt staan!
‘GRIEKS FAILLISSEMENT KOST NEDERLAND TOT 120 MILJARD EURO !

IMF: Wereldwijde crisis als EU problemen niet snel oplost
Europa moet onmiddellijk actie ondernemen om de crisis binnen de eurozone op te lossen. Gebeurt dit niet, dan loopt de wereldeconomie groot gevaar!

Eurocrisis door begrotingstekort en staatsschuld eurolanden.
De crisis rond de Europese Monetaire Unie (EMU) lijkt niet te stoppen.
Het gaat allang niet meer alleen om het begrotingstekort van de Griekse overheid; de toekomst van de gezamenlijke Europese munt staat volop ter discussie. Politiek, economie en emotie strijden in het debat om voorrang. De economische kant van de kwestie wordt vaak als ingewikkeld en onbegrijpelijk gezien. Dat is onterecht

Dit jaar komt het begrotingstekort uit op 4,6 procent, in plaats van de verwachte 4,2 procent. Volgens het CPB zit Nederland al in een recessie. Het aantal werklozen neemt naar verwachting toe van 385.000 tot 475.000 (5,25 procent van de beroepsbevolking).

Op basis van de verslechterde economische situatie moet waarschijnlijk extra worden bezuinigd. De EU lapt dit gewoon aan haar laars want:

-EU richt noodfonds op van 500 miljard euro!
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de EU-ministers van Financiën hebben op de nacht van zondag op maandag een akkoord bereikt over een Europees noodfonds. Er wordt in totaal 500 miljard euro vrijgesteld om Europese landen die met schulden kampen te helpen herstellen.

-‘Grieks Faillissement kost Nederland tot 120 miljard Euro!

-‘Duitsland wil nieuw steunfonds ongebruikte miljarden’ (Het ongebruikte geld uit de structuurfondsen wordt gewoonlijk teruggegeven aan de donorlanden. Berlijn wil nu dat deze middelen via een nieuw fonds worden ingezet om de concurrentiekracht en economische groei van zwakke landen aan te jagen.

-Ook de bonussen gaan gewoon door:
Janet Visbeen: De bonus is sinds de crisis verdachter dan ooit. Janet Visbeen – partner bij PricewaterhouseCoopers – pleit er voor om prestatiebeloningen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

http://www.cpb.nl/publicatie/europa-in-crisis
http://www.europa-nu.nl/id/vifhdvtmvdxg/eurocrisis_door_begrotingstekort_en

Hier een paar vooreelden van de EU heerschappij, die wij lang geleden, zonder slag of stoot hebben aangenomen:

-ECB weigert grotere rol bij oplossen eurocrisis
-De Jager: Eurocrisis niet opgelost met een EU-top
-Finland fel tegen afschaffen vetorecht in eurozone
-ECB verlaagt rente opnieuw met kwart procentpunt
-Europees Hof houdt uitlevering terrorist tegen
-‘Centrale banken bereiden zich voor op einde euro’
-‘EU-leiders overwegen oprichting tweede noodfonds’
-Europees Hof: Illegalen niet vastzetten bij terugkeer
-Waarschuwing Standard & Poor’s overdreven
-Ook IMF geeft goedkeuring voor deel lening Griekenland
-Sarkozy en Merkel zijn het eens: nieuw EU-verdrag nodig
-‘Honderden miljarden centrale banken naar eurolanden’
-De Jager: Nu boeten voor fouten bij invoering euro
enz., enz.
Afshin Ellian:
Sommige politici zijn gek geworden. En dat is het probleem van Europa. Hysterische eurofielen zijn een groot probleem voor Europa.

Nationalisme kan onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn. Maar de vraag is juist wat de voedingsbodem voor nationalisme zou kunnen zijn. De euro is op dit moment een sterke voedingsbodem voor nationalisme en nostalgische gevoelens. De belangrijkste politici uit de periode dat de euro werd ingevoerd, hebben verklaard dat die invoering een misgeboorte was.

Martin Sommer stelt – terecht – ook de journalisten ter verantwoording voor hun kritiekloze liefde voor Europese Unie. Onder het mom van redelijkheid en nuance, het handelsmerk van NRC Handelsblad, collaboreerden sommige journalisten met een ondemocratische wantoestand binnen Europa.
Terecht komt Sommer tot de volgende conclusie:
De journalistiek, voor zover betrokken, vocht aan de kant van de politici die de euro wilden. Europa was goed, want was het antwoord op de Tweede Wereldoorlog. En nog altijd hoor je als gewichtig standpunt dat er nu moet worden “doorgepakt” met het overdragen van zoveel mogelijk competenties aan Brussel. Alles om te voorkomen dat Nederland zich met dit verschrikkelijke kabinet “terugtrekt achter de dijken”. Het is geen argument dat hout snijdt maar de dorst van het morele gelijk is onlesbaar. Nu zitten we met de gebakken peren.
Dit schaamteloze lichtzinnige volk van eurofielen is al lang de schaamte voorbij. Wie mij niet gelooft, moet een paar hoofdredactionele commentaren van de NRC lezen. Je haren gaan recht overeind staan.

De Franse president Sarkozy sprak weer in apocalyptische termen: zonder de euro zou ook Europese economische samenwerking niet meer mogelijk zijn. Maar meneer de president, hoe konden de Europese landen – zonder euro en ondanks de dreiging van de Sovjet-Unie – zo succesvol samenwerken?
De chantagetaal van zuidelijke charlatans is ronduit belachelijk – om hier maar geen grotere krachttermen te gebruiken.

En dan heb ik nog niet eens de miljardenlijst genoemd van subsidies aan ontwikkelingshulp

CONCLUSIE:
De economische crisis: de overheid is het probleem, niet de oplossing!

De financiële problemen in eigen land (voornamelijk bij minimalen, modalen, en AOW’ers) worden hierdoor nog meer vergroot! De lonen en pensioenen die al een hele tijd zijn bevroren worden mogelijk volgend jaar verlaagd!
Waarom moeten wij steeds ANDERE landen helpen en hierdoor zelf op de rand van de armoedegrens komen?
Tegelijkertijd stijgen de kosten voor de gezondheidszorg en worden veel arrangementen van de verzorgingsstaat onbetaalbaar. Pensioenfondsen die failliet gaan waardoor gepensioneerden hun jarenlange inzet door hard werken moeten missen!
De steeds meer escalerende bezuinigingen zal de ondergang betekenen van Nederland en Europa!

Nico van den Broek:
Ik heb me de laatste tijd regelmatig afgevraagd hoe het toch komt dat de burgers zich afkeren van de door hen zelf gekozen politici. Een heel eenvoudige verklaring is dat hun bestuurders aantoonbaar de problemen van deze tijd niet meer kunnen oplossen en soms zelfs door stunteligheid en machtswellust en overdreven eigendunk nieuwe problemen veroorzaken.
Vooral omdat het er steeds meer op lijkt dat het heersende politieke systeem, mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal steeds minder in staat is om acute problemen adequaat op te lossen en vooral ook omdat er geen visie is die de mensen het vertrouwen geeft dat het in de toekomst wel opgelost zal worden. Het is zelfs zo erg dat mensen zich realiseren dat de zekerheden waarop ze dachten nog vele jaren te kunnen vertrouwen, nu ook al twijfelachtig worden.
Kijk in dit in land naar de pensioenen en de zorg en natuurlijk de koopkracht. Met die ervaringen gaan de mensen zelf oplossingen zoeken met betrekking tot hun persoonlijke verantwoordelijkheden, zoals het huidig bestaan, de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

Onze bestuurders hebben onze democratie verkwanseld aan de EU. Er is nooit een referendum gehouden om ons te laten bepalen of wij:
– al dan niet EU-lidstaat wilden worden,
– of wij de Euro wilden,
– of wij akkoord wilden gaan met de miljarden steun aan zgn. “noodlijdende”landen,
– of wij de open grenzen wel wilden
– of wij de tsunami van massa immigranten wilden
– of wij akkoord wilden gaan met een miljarden kostend asielbeleid
– of wij de verhoogde AOW leeftijd wilden
– of wij onze ziekenfonds wilden inruilen voor een onbetaalbare zorgverzekering
– of wij ons levenlang betaalde pensioenpremie wilden inleveren
– of wij opgezadeld wilden worden met een explosie van de criminaliteit
– of wij akkoord gaan met de zgn. “cultuurverrijking”, die in wezen een enorme “Cultuurverpaupering” betekent
– of wij akkoord gaan met de mega subsidies voor ontwikkelingslanden (waarvan het grootste deel aan de strijkstok blijft hangen van corrupte bestuurders)
– – of wij akkoord gaan met onzinnige multi-culturele subsidies die in de zakken van de organisatoren terechtkomen
– of wij akkoord gaan met de explosieve bouw van moskeeën
– of wij akkoord gaan met de mega verhogingen van energie, huren, (milieu-, gemeente-, accijns, btw en andere) belastingen
– of wij akkoord gaan met de loon- en pesioenstop en de dreigende verlaging hiervan
– 0f of wij akkoord gaan met de megasalarissen, salarisverhogingen, de wachtgelden, bonussen en gouden handdrukken van onze bestuurders, waaronder die van ons koningshuis
– etc, etc.

Met andere woorden: of wij akkoord gaan met het stelselmatig beroven van ons volk door onze bestuurders.
En dit bewijst dat onze bestuurders en die van de EU de grootste criminelen zijn!

door Predictor.

Please follow and like us:

5 thoughts on “DE GROOTSTE CRIMINELEN VAN EUROPA!

 1. Jezus wat een verhaal.
  Op een gegeven moment ben ik gestopt met lezen.
  Veel te lang.
  Wil je aandacht voor je stukje dan moet dit kort en krachtig zijn

  Sorry

 2. Dat is een van de reden dat bestuurders en politici voor zichzelf allerlei andere regels hebben gecreëerd die hen vrijwaart van de steeds strengere regels die ze het volk opleggen. Des strenger die regels zijn, des te meer kunnen de bestuurders en politici voor zichzelf veroorloven.

  En dat deden en doen de koningshuizen vroeger al en nu nog steeds.

  Kortom, het gedrag van de machthebbers is gelijk. Alleen gelijke regels brengen een werkelijke verandering die het mogelijk maakt om de rijkdommen en lasten rechtvaardig te verdelen.

 3. Piet, ik ben het met je eens dat het een enorme lijst is en dan te bedenken dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Maar het geeft wel aan dat wij systematisch bestolen worden!

 4. Nee nee Predictor, uw reaktie nummer 4 is niet juist.
  Het verhaal is een samenvatting van een immens groot probleem wat meneer Piet liever niet wil zien laat staan enige moeite wil doen om het in zijn geheel te lezen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *