Is het dragen van een hoofddoek een religieuze uiting van respect of
betekent dit een vorm van vrouwenonderdrukking? Dit is een controverse
item.
In vele Arabische landen is lichaamsbedekking van vrouwen verplicht,
in sommige niet. Oordeel zelf maar!

Hier een paar citaten over de achtergrond en de zienswijze van de
dragers.

De hijab in de koran.
De term hijab, die in de hedendaagse islam geëvolueerd is naar 4
betekenissen4 met als meest bekende die van sluier, wordt in de koran
7 maal vermeld. Hoofdstuk 33 vers 53: “…En als jullie haar [de
vrouwen van de profeet] iets om te gebruiken vraagt, vraagt haar dat
dan van achter een afscheiding (hijab)”, staat bekend als het “hijab”
vers5.

Volgens de traditionele mosliminterpretaties is dit de neerslag
van de goddelijke wetgeving betreffende de hijab. De oorspronkelijke
betekenis die er in de revelatie aan gegeven wordt (scherm, gordijn)
had tot doel de privacy van de vrouwen van de profeet Mohammed te
beschermen in het overbevolkte Medina en hen fysiek te beschermen in
periodes van onrust. De vraag of deze maatregel alleen bedoeld was
voor de vrouwen van de profeet ofwel moest uitgebreid worden tot de
vrouwelijke elite van de moslimgemeenschap is eeuwen onderwerp van
discussie geweest tussen islamexegeten, mede omdat de interpretatie
die een rechtsschool geeft aan bepaalde gezegden niet hoeft gedeeld
te worden door een andere6. Daarenboven is het onvermijdelijk dat in
tekstexegese nieuwe betekenissen toegekend worden aan oude teksten,
waarbij in dit geval een bijkomende moeilijkheid ligt in het feit dat
de hadith een aantal tegenstrijdige voorschriften bevat7. Het ligt
voor de hand dat deze combinatie van factoren niet heeft bijgedragen
tot eenduidige normering, wat zijn weerslag heeft tot de dag van
vandaag. Kort na de revelatie over de hijab verscheen in de Koran een
richtlijn waarin gesteld werd dat vrije moslimvrouwen, om zich te
onderscheiden van slavinnen, buitenshuis een jilbab (lange mantel)
moesten dragen om hen te beschermen tegen vrijpostigheden van mannen.
Daarop volgde nog een revelatie waarin de noodzaak tot bescheiden
gedrag, ook in kledij, benadrukt werd voor zowel mannen als vrouwen.
Vooral in de Abbasidenperiode verkregen de richtlijnen een dwingend
karakter. Het is niet onwaarschijnlijk dat de twee bovenvermelde
verzen door islamtheologen gebruikt werden om de hijab op te leggen
aan alle moslimvrouwen en dat tevens de basis gelegd werd voor het
aspect prestige en deugdzaamheid: de hijab als middel om zich te
onderscheiden van onvrije en andere vrouwen die buitenshuis werkten
(de meerderheid) en dit, zoals in de meeste gemeenschappen in de
pre-industriële maatschappijen, harder dan de mannen. Deze vrouwen
bedekten het haar maar waren niet gesluierd.
Volgens de interpretaties van Surat an-nur (24;31) door de 4 erkende
rechtsscholen, bevestigd door ijma (consensus), is het een moslimvrouw
toegelaten haar gezicht en handen niet te bedekken tijdens de
pelgrimstocht en het gebed. De rest van het lichaam wordt beschouwd
als awrah een term die in de islamitische theologie gedetailleerd is
uitgewerkt en kan vertaald worden als “dat wat moet bedekt worden”,
d.w.z. wat niet zichtbaar mag zijn voor personen met wie een huwelijk
niet onwettig is. De vrouwelijke hoofddoek (khimar) moet het haar
verbergen en lang genoeg zijn om de boezem te kunnen bedekken. Over
een zaak zijn de traditionele interpretaties het roerend eens: de
niet-deelname van vrouwen aan het gemeenschapsleven (buitenshuis)
vermijdt dat zij door Satan gebruikt worden als corrumperend
instrument in de maatschappij. Daarom was het voor de bemiddelde
echtgenoot een erezaak om zijn vrouw(en) binnen te houden, niet alleen
als ware gelovige, maar ook als statussymbool. Ook voor de
traditioneel gelovige vrouw zelf was en is het een eer de fundamentele
waarden van de islam te belichamen door uiterlijke kenmerken in de
kledij.
De codering heeft de mannelijke suprematie in de moslimmaatschappij
bevorderd, een tendens die in de loop der eeuwen door de politieke en
religieuze machthebbers en tekstinterpretatoren – zo goed als
uitsluitend mannen – grondig werd uitgewerkt.

Vrouwbeeld.
Het spreekt vanzelf dat in een maatschappij waar normen en waarden
betreffende kledij zo belangrijk zijn, het seksuele aspect een grote
rol speelt. Volgens Fatima Mernissi is de segregatie van de
geslachten, die in de praktijk neerkomt op de isolatie van de vrouw,
het gevolg van het feit dat de vrouw in de islamwereld, in
tegenstelling tot de christelijke opvatting, gezien wordt als seksueel
actief. Dit is gevaarlijk want het leidt de man af van zijn religieuze
en sociale verplichtingen, die hem superieur maken aan de vrouw. Dat
de vrouwen nodig moeten ingekapseld, wordt overigens beeldend
weergegeven in een Arabische “volkse wijsheid”:”On a beau les (de
vrouwen) enfermer, elles sortiront par le trou de serrure.” Om fitna
(chaos) te vermijden, moet de maatschappelijke orde de macht van de
vrouw om door list en intrige de man te verleiden, de kop indrukken.
Men mag echter niet uit het oog verliezen dat een islamitisch
deterministische visie met een aantal elementen geen rekening houdt.
De mannelijke bezorgdheid is geen prerogatief van de islam. We
verwijzen hier bijvoorbeeld naar een richtlijn uit 1936 van
Monseigneur Van Waeyenbergh, vice-rector van de Leuvense universiteit,
waarin gesteld wordt:
“… Zoolang zij aan de vaderlijke zorgen van de bisschoppelijke en
ander college’s toevertrouwd waren, was het groote gevaar dezer
tijden, namelijk de vrouw, voor hen een gesloten boek. Aan de
universiteit gekomen, staan zij alleen tegenover dit gevaar. Daarom
weest op Uwe hoede…De meisjesstudenten zullen door hun houding, hun
naarstigheid en stilzwijgendheid, hun aanwezigheid doen vergeten aan
de studenten, voor wie zij geen afleiding mogen beteekenen in het
ijverig volgen van de geleerde woorden der heeren professoren.”9
In het kader van het onderwerp van deze bijdrage is de opmerking
betreffende het dragen van een hoofddeksel ook niet oninteressant: ”
Het dragen der pet (door meisjesstudenten n.v.d.a.) is geoorloofd,
zijnde dit ook door mijn voorganger, maar er weze op gedrukt dat
koketterie in deze uit den boze is.”

Evolutie vanaf de 19de eeuw in enkele Arabische landen.
Vooral vanaf de 19de eeuw kwam mede onder invloed van het liberale
gedachtengoed van Mohammed Abduh12 in de Arabische wereld een
emancipatiestroming op gang tegen de onderdrukking van de vrouw, haar
ongelijke kansen qua onderwijs, seksuele segregatie en beperking van
haar bewegingsvrijheid door isolatie binnenshuis. In 1923 werd de
hijab in de Arabische wereld een symbool voor vrouwenonderdrukking
toen de Egyptische Huda Sha’rawi bij haar terugkeer van de
Internationale Vrouwenconferentie in Rome in publiek haar sluier van
zich afgooide en het voorbeeld werd voor veel vrouwen die zich wensten
af te zetten tegen hun ondergeschikte positie.
Door veel moslimmannen en -vrouwen werd dit echter aangevoeld als uit
het Westen geïmporteerd gedachtegoed en geassocieerd met
kolonialistische bemoeizucht. In een aantal Arabische landen keerden
veel mensen zich na de onafhankelijkheid door de beperkte
democratische uitlaatkleppen (parlementen en politieke partijen worden
grondig gecontroleerd) tot religieuze uitdrukkingsvormen.
In de praktijk is er, mede doordat in de islam zoals in alle religies
een kloof bestaat tussen de fundamentele regels en de dagelijkse
praktijk, een enorme variatie in het dragen van de sluier en
hoofddoek. In landen waar de overheid of drukkingsgroepen dit
verplichten, wordt de sluier gedragen door zowat alle vrouwen: Iran,
Jemen, Saoedi-Arabië en de Golfstaten in haar invloedssfeer. In
andere landen bestaat op dat vlak een meer liberale tendens en is het
dragen ervan een vrije keuze: Jordanië, Syrië, Irak en de meeste
landen van de Maghreb. Ook in Algerije is de symboolwaarde van de
sluier geen recent fenomeen: tijdens de onafhankelijkheidsstrijd
(1956-’62), waarin de vrouwen een zeer actieve rol speelden, was de
sluier niet alleen erg praktisch om zich onherkenbaar te maken in het
verzet maar tevens symbool van islamitische identiteit en oppositie
tegen koloniaal-christelijke overheersing. Het FLN stimuleerde
uitingen van de islam als bindmiddel voor de nationalistische
beweging. Omgekeerd poogden de Fransen het afwerpen van de sluier in
het kader van de emancipatiegedachte te gebruiken om hun aanhang te
vergroten. Zowel het laïciserende gedachtegoed als het christendom
zijn voor velen die de koloniale periode meemaakten, onlosmakelijk
verbonden met alles wat het kolonialisme inhield aan politieke,
economische en sociale onderdrukking. De verdediging van de rechten,
vrijheid en gelijkwaardigheid van de vrouw zoals het Westen die,
theoretisch althans, voorstond, werd door moslims die betrokken waren
in de strijd voor nationale onafhankelijkheid, geassocieerd met dit
westers imperialisme en met anti-islamitische waarden. Maar evengoed
wordt de sluier de dag van vandaag door Algerijnse vrouwen die hun
verworven vrijheden wensen te behouden, ervaren als “notre etoile
jaune” en geassocieerd met de strijd tegen het groene (islamitische)
fascisme en het nationaal-islamisme.

http://www.flw.ugent.be/cie/CIE/goethals1.htm

Hoofddoek een onderdrukking? Staghfilullah

Salamou3laykoum wara7matoullahoe wabarakatou beste broeders en
zusters,

Er zijn mensen die zeggen dat vrouwen in de Islam onderdrukt worden
en dat de Hijaab daar een voorbeeld van is. Saghfilullah de Hijaab is
geen onderdrukking sterker nog het is een bescherming. Zien jullie die
vrouwen die een khimaar dragen? De kleren hangen los over hun lichamen
en de vorm is daardoor niet te zien. De man zal dan niet vallen op het
lichaam en ze zullen niet als lustobject worden gezien. Een nog mooier
voorbeeld is de niqaab, alleen de ogen zijn zichtbaar en verder geen
enkele andere vorm van het lichaam. En het mooiste is de Burka, het
bedekt de hele lichaam, en je bent volledig beschermd tegen de ogen
van mensen. Niemand zal oordelen over hoe mooi je gezicht is, of hoe
mooi je ogen zijn. Nee ze zullen alleen oordelen over hoe je praat,
over hoe je denkt, en dat je je aan de kleding voorschriften van Allah
3aza wadjaal houdt.

Wasalam.
http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=3847738&s=aad2fe0bf04c137b868e399ad42db5e4

Ik weet niet hoe jullie het zien, maar het valt mij wel op dat in het
laatste artikel de vrouwen hun beslissing gebaseerd hebben op de
mening van de mannen! Dit is een vermeende vorm van vrijwilligheid,
gebaseerd op indoctrinatie!

Referenda zijn ttttuuh democratisch. En als Brussel of Nederland dan toch een referendum houden dan moet Brussel zich daar vooral niets van aan trekken.

 • Eens (10%, 1 Stemmen)
 • Oneens (90%, 9 Stemmen)

Total Voters: 10

Loading ... Loading ...

14 thoughts on “Hoofddoek is een vermeende vorm van vrijwilligheid, gebaseerd op indoctrinatie!

 1. Terwijl de islam gewelddadig oprukt van Irak en Syrië tot in onze straten, de politiek in meerderheid kijkt weg van de werkelijke problemen en islamitische apartheids-gebieden worden steeds groter in Nederland!

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel zullen ze apartheids–gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom te bevorderen via meer bruiden uit een islamitische land halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalie, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen.
  Er ontstaan steeds meer moslimscholen, eigen gebieden, waar grote moskeen gebouwd worden. 
  De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten. Dit apartheid in Nederland, mede mogelijk gemaakt door de slechte politici en kerkleiders!
  Aparte moslimbevolking in Nederland groeit explosief:Islamisering neemt hand over hand toe. islamitische samenlevingen zullen andersdenkenden/-gelovigen nimmer als gelijkwaardig beschouwen, laat staan gelijkwaardig behandelen, om de doodeenvoudige reden dat zulks niet met de in de koran gepropageerde doctrines strookt. Voor vooral autochtone vrouwen wordt het in de toekomst steeds gevaarlijker en enger in ons land. Begrijpen ze wel in Amsterdam wat dat in de toekomst zal gaan betekenen voor alle vrouwen? Apartheid, tweedeling , discriminatie in de hand werken.

  Nederland zal aan deze islamitische wetten kapot gaan. Nu is het maar de vraag of dat wenselijk is; de kiezer heeft dit nooit geweten. Er is nooit een referanda geweest over de belangrijke omwentelingen! en ook de kiezer heeft nooit geweten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt. 
  Aan de andere kant, het bestuur fraudeert door gestuurde massa uit Turkije, Somalie en Marokko stemrecht te geven: Als dan ook nog de toezichthouders van Nederlandse vlag, taal en cultuur haten! 

  Niet alleen PVDA, maar ook het CDA en D66 spelen al tientallen jaren spelletjes. Ze zijn niet duidelijk, draaien om de echte problemen heen. Ook zie je dat het CDA probeert weer aan de macht te komen!

  Wat dat betreft doet het CDA, puur islamisering, ze helpen voor de verbreiding van moslimmacht in Nederland! Als een derde van de stemmers uit praktisch anti-Nederlandse islamieten bestaat, met de gevaarlijke instinct opereert is dan deze vorm van democratie niet gedoemd om het land naar de ondergang te sturen?
  Het grootste gevaar zijn juist de nationalistische Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde gemeentes wetenschappers en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun gevaarlijke doel, terwijl geen enkele Nederlanders in Turkije of Marokko een vergelijkbare verblijfsvergunning krijgt (met de stemrecht, uitkering, huis, scholing etc..)… 

  Stop dus nu met die verblijfsvergunningen, gratis NL nationaliteiten aan de Somaliër, Turken en Marokkanen!
  Het is vragen om problemen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Marokkaanse en Turkse politici maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Nu de sterk gegroeide Turkse en Marokkaanse regio’s leven bovendien steeds meer bij elkaar, vooral in eigen buurten en wijken in de grote steden. In veel van die buurten is het aandeel van de Marokkanen of de Turken zo hoog, dat het geen enkele moeite kost om een sociaal leven te leiden zonder enige kennis van de Nederlandse taal. De Nederlandse overheden en sociale instanties vergemakkelijken dat nog door voorlichtingsmateriaal in alle belangrijke allochtonentalen te verspreiden. De winkels in de buurt worden gedreven door mede-immigranten, de producten worden aangeprezen in de eigen taal en de omgangstaal is ook Turks of Arabisch… De kabel en de satelliet-tv zorgen voor programma’s uit Turkije of de Arabische wereld.
  Jihadstrijders, moslimjongeren bewijzen dat de Islam gevaarlijk is voor ons! Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beleidsmakkers schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan. Dit lijkt zeker het geval te zijn! Alles wijst erop, dat het zover gekomen is. De radicale lobby die een expliciete de-Islamisering van Europa voorstaat, is voor de meeste Nederlanders nog onbekend, maar hun houding tegenover de Islam sluit wel aan, bij de gevoelens van een veel grotere groep.
  De radicale lobby cultuur die hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribusachtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens. 

  We moeten niet langer pikken, het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Als deze apartheid, onderdrukking en onderwerping doorgaat ziet het er heel slecht uit voor de autochtone vrouwen. Laat ze meteen verhuizen naar een islamitisch land met eigen cultuur en religie met geboden en verboden. Wat doen die fundamentalisten eigenlijk hier?

 2. De vrouwen moeten in de doeken omdat mannen vrouwen zien als lustobject? Het lijkt mij dat die mannen zichzelf maar eens moeten aanpakken en vrouwen moeten gaan zien als een mens, in plaats van iets dat je in doeken hult om te voorkomen dat het een eigen seksuele identiteit krijgt.
  Vrouwen moeten maar om één reden in de doeken, en dat is om te voorkomen dat ze seksuele relaties krijgt met mannen naar eigen keuze. Vrouwen zijn het bezig van hun voogd en mogen zich om die reden niet aan andere laten zien.
  Het argument dat vrouwen niet worden gekozen om hun uiterlijk is allang door diverse vrouwen weerlegd: het blijkt dat vrouwen voor mannen in de hamams (badhuizen met alleen vrouwen) op uiterlijk worden geselecteerd, en zij zorgen ervoor dat mannen worden gekoppeld aan mooie vrouwen. Een man met een mooie vrouw stopt haar in de doeken omdat hij niet wil dat zijn bezit door een andere man aantrekkelijk wordt gevonden, of zelfs wordt verkracht. Het is bekend dat vrouwen volgens de islam een seksueel misdrijf begaan als ze zich laten verkrachten. Vrouwen zijn er zelf voor verantwoordelijk om te zorgen dat dit niet gebeurt, en dat doen ze door binnen te blijven, niet over straat te gaan zonder mannelijke begeleider of zich in de doeken te wikkelen.

 3. Het dragen van hoofddoeken is in het westen alleen van toepassing op het boeren buitenleven. Verder maakt het van vrouwen gebruiksartikelen. Je kunt hen ook in de stad op klompen laten lopen,of op zondag een hoedje op laten zetten,of geen passief stemrecht het is maar wat de clanleider voorschrijft.Ach en vrouwen passen zich aan de gekste eisen aan, zie de eisen aan les geven op school of in de zorg. Steeds minder mannen daar.

 4. Ik ben het zeker eens met de mensen die zeggen dat het dragen van een hoofddoek op vrijwillige basis moet kunnen.
  Maar, zoals Adriana al aangaf, gaat het hier niet alleen om het dragen van een hoofddoek of boerka onder dwang van.een ideologie/religie, maar dat de ACHTERLIGGENDE reden hiervan veel verder gaat! Namelijk Vrouwenonderdrukking (islamitische mannen mogen niet worden verleid)! In feite betekent dit dat ze nog steeds primaten zijn en hun (dierlijke) gevoelens niet kunnen beheersen!
  En als vrouwen dit slaafs doen, betekent het dat ze ook de evolutie hebben overgeslagen!

  Geciviliseerde vrouwen die VRIJWILLIG hiermee instemmen, laten zich dus bewust onderdrukken en zich terugwerpen naar het stenen tijdperk, waar de primaten de vrouwen aan hun haren naar hun grot meespleepten!

 5. Ik lees al deze reacties hier, maar ik vind gewoon als een vrouw vrij ervoor kiest om een hoofddoek te dragen dat dit moet kunnen! Maar als ze gedwongen wordt, vindt ik dat ze ook vrij moet zijn om de sluier af te doen. Ik ben zelf een nederlands-bekeerde moslima, en ik heb juist ervoor moeten vechten om mijn hoofddoek te kunnen dragen! Omdat ik hem ook niet mocht dragen in het bijzijn van mijn familie ( die geen moslim zijn) In mijn ogen is dat net zo goed onderdrukking! verder studeer heb, heb ik een baan ( werk hard voor mijn geld! niks uitkering en 100% nederlandse mentaliteit behouden!) Ondanks het feit dat ik een hoofddoek draag! Mensen waar zijn jullie bang voor! Een hoofddoek betekent niet gelijk dat iedereen de boel wil overnemen hoor! Ik iniedergeval niet!

 6. Albert Heijn, Dirk van den Broek, V&D, LIDL en Hema worden geconfronteerd met het hoofddoek probleem!

  Moslima’s aan de kassa of loket met hoofdbedekking als islam reclame!

  In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving. De moslimbevolking jaarlijks met 8,7% blijft doorgroeien en stijgt hun aandeel van krap naar 17% in 2020, 37% in 2035. De meest beangstigende cijfers komen uit West-Europa. In Nederland zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Een laag geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamitische aanhang (links + Christenen die Nederland, haar bevolking en cultuur om zeep willen helpen) veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.
  In de grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed , Mehmet, Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest anti_europees is…
  De grootste moskeeën van de vijandelijke grootmachten worden in Nederland gebouwd, in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. Meest gevaarlijke Moslims worden naar Nederland geëxporteerd. De meeste van deze “Moslims” hebben een dubbel paspoort, wijzen onze Westerse samenleving af. Deze nachtmerrie is een bedreiging voor de Nederlanders…Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de confrontatie tussen de Europeanen en dit soort vijandelijke indringers zal aflopen. De Moslim Broederschap, Hezbollah, Diyanet, Milli Gorus, Fethullah enz..enz..zijn nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken.
  Islamieten in aparte uniform binnen de Nederlandse gemeentehuizen, ministeries, scholen: dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Het symbool hoofddoek is een teken waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de vertegenwoordiging van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt. Onder leiding van allerlei politici, organiseren veel bedrijven en overheid instellingen hoofddoekbrigades met de belastinggeld. Hoofddoek -brigades van deze corrupte, in de ogen van de moslims een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met westerse waarden als, democratie, gelijkberechtiging, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d. Deze praktijken van de grote bedrijven en overheidsinstellingen betekenen de capitulatie voor het streven van de externe mogendheden die met behulp van de straatterreur Islamitische apartheidssteden willen vestigen.
  Het is triest dat moedige vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkije, Libië, Egypte, Libanon, Iran, Soedan, Saudi Arabië, Katar met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door de Nederlandse vrouwen, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen. Op meer plaatsen wordt juist belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. Veel grote gemeenten stoppen miljoenen geld in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in door de moslims gecontroleerde gebouwen, verboden gebieden voor de Nederlanders. Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (symbool) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (het geloof) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (participatie), maar dat is wat anders dan integreren. Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.

  Het kenmerk van onderdrukking zit hem in de aanvaarding en verdediging hiervan voor eigen bescherming. Het is de pijnlijke waarheid dat door links niet onderkend wordt: de islam van de islamisten is gericht op het hiernamaals, het leven op deze planeet is tijdelijk en dus niet van belang, niet-islamitische samenlevingen dienen daarom te worden vernietigd. Daartoe is de onderdrukking van mensen het eerste doel, in het bijzonder de onderdrukking van vrouwen. Links ‘kritisch’ Nederland wordt wakker !
  Een uniform met de hoofddoek dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: De Saudi’s, bang om rechts ingehaald te worden door de ayatollahs, hebben vervolgens overal in Saoedi-Arabië de hoofddoek dwingend opgelegd. En omdat Saoedi-Arabië leidend is in de islamitische wereld, zag je als gevolg daarvan in de jaren’80 overal in de islamitische wereld hoofddoekjes verschijnen. Zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat baas over eigen hoofd zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is. De vrouwen in de westerse wereld voor ons hebben gevochten voor vrijheidsrechten van de vrouw. En nu zullen wij deze wel even om zeep helpen door een Hoofddoek te dragen. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten ook de verantwoording nemen voor wat er achter de hoofddoek schuil gaat namelijk waar je zelf voor gestreden hebt en dat is vrouwen mishandeling, vrouwen onderdrukking en de expressie om vrouw te zijn. Beseffen deze partijen niet dat er miljoenen vrouwen zijn die dit kledingstuk geheel onvrijwillig moeten dragen omdat ze anders worden afgeranseld, dat ze zonder die doek niet naar buiten mogen, dus opgesloten zitten. Het is geen vrije keus van de dames, als ze dat zelf beweren, is het hersenspoeling! Geweldig. Waarschijnlijk roepen ze ook op tot meer huiselijk geweld (want vrouwen die niet doen wat hun mannen willen verdienen klappen), meer kranten voor de ramen (vrouwen die gewoon naar buiten mogen kijken zorgen alleen maar voor overlast). Dit alles omdat mannen die zichzelf moslim noemen zich niet kunnen beheersen als ze vrouwenvlees zien. De bedekking van vrouwen is ontstaan omdat rover hoofdmannen jaloers waren en elkaar vrouwen probeerde te roven niet meer en niet minder. Het zijn de moeders in de Arabische wereld die hun zonen opvoeden en hun tot macho s en prinsen creëren en verwennen, waardoor zij al op jonge leeftijd een super macht binnen de familie zijn.
  Zij hebben voor 100% controle over hun zusjes ook al zijn die ouder. Moeders waren betrokken bij eerwraak op haar dochters zonder n hand uit te steken om hun leven te beschermen.
  En dat is de trieste waarheid van jonge meisjes, die de wetten van de ouderlijke macht niet respecteren en dat uiteindelijk met de dood moeten bekopen.
  Het vermoorden van meisjes wordt uitgevoerd door jonge broers waarvoor de gevangenis straf door hun jeugdigen leeftijd milder uitvalt.
  Grote bedrijven, onder druk van de politiek en christelijke verraders, voeren het hoofddoekje in om explosief groeiende moslims vriend te houden, maar vergeet niet dat een hoofddoek politieke islam symboliseert.
  We willen ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. AH, van den Broek en Lidl moeten neutrale winkels worden, waar we geen reclame aan de kassa maken voor een meer dan treurig systeem als de islam. Verstandig zou zijn, alle uitingen van deze politieke ideologie te schrappen

  De islam is wel een punt vanwege de overheersingdrang,de ongelijkwaardigheid van man en vrouw en de haat in de koran/hadith naar alle niet-moslims. Eigen dokters,eigen politie, eigen school, ook nog dan moeten ze voortaan ook alleen nog maar uitkeringen aanvaarden uit eigen land van herkomst;is dat ook weer recht getrokken.

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij AH willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel. Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die on-Nederlandse kleding. Ze zijn hierheen gekomen omdat het leven hier gemakkelijker is dan in hun land van herkomst, om dat hier uitkeringen zijn en – voor hun – gratis gezondheidszorg, gratis huisvesting, gratis voedsel en kleding en omdat ze later hun familie kunnen laten overkomen om van dezelfde gratis voorzieningen te kunnen profiteren.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen. En die worden gedoogd door dit – wegens hun koloniale verleden met schuldgevoelens overladen – Europese volk.
  Het is een kwestie van de schuldcultuur van een christelijk volk versus de schaamtecultuur van de islamitische immigranten.
  Daarom geven we ze gratis geld, goederen en diensten en daarom tolereren we hun middeleeuwse zeden en gewoonten en de toenemende impact daarvan op onze eigen cultuur. Het negeren van de problemen en een zondebok benoemen voor eigen falen lost de problemen niet op. Het islamitisch geloof vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. Vrouwen die na de overgangsperiode van 5 jaar nog steeds liever toonbaar islamitisch zijn (dit in tegenstelling tot alle andere geloofsovertuigingen die je niet aan de buitenkant kunt zien) moeten naar een islamitisch land verhuizen waar hun normen gewoon zijn. Als we eindelijk eens onze poot stijf houden en zeggen: “Hier in Nederland zijn burqa’s en hoofddoeken niet gewenst, u dient zich “godsdienst neutraal” te kleden”, dan denk ik dat al die mannen die nu hun vrouwen dwingen in die dingen te lopen nog een keer nadenken. Helaas is het nu overduidelijk dat ze ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten met hun achterlijke ideeën, maar we hebben in ieder geval ons seculiere land, wat betreft straatbeeld weer terug. Als die vrouwen eenmaal geproefd hebben van de vrijheid krijg je ze hopelijk die lappen niet meer in. Behalve de psychiatrische gevallen natuurlijk: godsdienstfanaten zul je altijd hebben. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve godsdienstfanaten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op meiden bestook uw politieke partij! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam.
  Zolang je nog een Marokkaans, Turks of wat voor paspoort ook hebt, kunt u beslist niet integreren. Nu kun je je afvragen wat zoek je dan in Nederland,die vraag blijft niet lang onbeantwoord. Gewoon afschaffen dat hele islamitische immigratie beleid dan hebben we ook geen last meer van de enorme kosten en verloedering van ons land.
  Vrouwen gaan al eeuwen gebukt onder de tirannie van de islamitische leer. Deze mannen-cult van het ergste soort. Het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Je kan er eigenlijk met je pet niet bij hoe het bestaat dat men zoiets heeft kunnen bedenken, laats staan voortwoekeren al die eeuwen. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd.

 7. Het probleem is dat Nederland zich uitlaat oer iets waar ze geen greintje verstand van hebben en zich nooit de moeite hebben genomen om zich erin te verdiepen. Eerst goed onderzoeken, dan commentaar leveren. Iedereen met een normaal verstand en goed waarnemingvermogen weet en ziet dat dit om de donder wel gaat om vrouwenonderdrukking!

 8. moet hele maal uit onze samenleving rot op met boerkas en hoofd doekjes gaan ze maar terug in hun eigen geiten land/is gewoon vrouwen onderdrukking en niks meer heeeeeeeeft totaaaaal niks met geloooof te maken niks laat je toch niks wys maken stom nedrelands folk want nederlanders zyn heeeeeel erg stom folk

 9. Albert Heijn, Dirk van den Broek, V&D, LIDL en Hema met de hoofddoek probleem!

  Moslima aan de kassa of loket met hoofdbedekking als islam reclame! Deze praktijken van de grote winkelketens betekenen de capitulatie voor het streven van de externe mogendheden die met behulp van de straatterreur Islamitische apartheids steden willen vestigen. Kennelijk is de door de straatterreur afgedwongen etnische schoonmaak al zover gevorderd, dat nu de volledige macht kan worden geëist.
   

  Islamieten in aparte uniform binnen de Nederlandse gemeentehuizen, ministeries, scholen:dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Het symbool hoofddoek is een teken waarbij geen Natuurlijke relatie bestaat tussen de vertegenwoordiging van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt. Onder leiding van allerlei politicus, organiseren veel bedrijven en overheid instellingen hoofddoekbrigades met de belastinggeld. Hoofddoek brigades van deze corrupten, in de ogen van de Moslims een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met westerse waarden als, democratie, gelijkberegening, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d.
  Het is triest dat moedige vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkije, Libië, Egypte, Libanon, Iran, Soedan, Saudi Arabie, Katar met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door de Nederlandse vrouwen, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen. Op meer plaatsen wordt juist belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. Veel grote gemeenten stoppen miljoenen geld in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in door de Moslims gecontroleerde gebouwen, verboden gebieden voor de Nederlanders. Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (‘symbool’) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (‘het geloof’) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (‘participatie’), maar dat is wat anders dan integreren. Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.

  Het Kenmerk van onderdrukking zit hem in de aanvaarding en verdediging hiervan voor eigenbescherming. Het is de pijnlijke waarheid dat door links niet onderkend wordt: de islam van de islamisten is gericht op het hiernamaals, het leven op deze planeet is tijdelijk en dus niet van belang, niet-islamitische samenlevingen dienen daarom te worden vernietigd. Daartoe is de onderdrukking van mensen het eerste doel, in het bijzonder de onderdrukking van vrouwen. Links ‘kritisch’ Nederland wordt wakker !
   
  Een uniform met de hoofddoek dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: De Saudi’s, bang om rechts ingehaald te worden door de ayatollahs, hebben vervolgens overal in Saoedi-Arabië de hoofddoek dwingend opgelegd. En omdat Saoedi-Arabië leidend is in de islamitische wereld, zag je als gevolg daarvan in de jaren’80 overal in de islamitische wereld hoofddoekjes verschijnen. Zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat ‘baas over eigen hoofd’ zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is. De vrouwen in de westerse wereld voor ons hebben gevochten voor vrijheidsrechten van de vrouw. En nu zullen wij deze wel even om zeep helpen door een Hoofddoek te dragen. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten ook de verantwoording nemen voor wat er achter de hoofddoek schuil gaat namelijk waar je zelf voor gestreden hebt en dat is vrouwen mishandeling, vrouwen onderdrukking en de expressie om vrouw te zijn. Beseffen deze partijen niet dat er miljoenen vrouwen zijn die dit kledingstuk geheel onvrijwillig moeten dragen omdat ze anders worden afgeranseld, dat ze zonder die doek niet naar buiten mogen, dus opgesloten zitten. Het is geen vrije keus van de dames, als ze dat zelf beweren, is het hersenspoeling! Geweldig. Waarschijnlijk roepen ze ook op tot meer huiselijk geweld (want vrouwen die niet doen wat hun mannen willen verdienen klappen), meer kranten voor de ramen (vrouwen die gewoon naar buiten mogen kijken zorgen alleen maar voor overlast).Dit alles omdat mannen die zichzelf moslim noemen zich niet kunnen beheersen als ze vrouwenvlees zien. De bedekking van vrouwen is ontstaan omdat rover hoofdmannen jaloers waren en elkaar vrouwen probeerde te roven niet meer en niet minder. Het zijn de moeders in de Arabische wereld die hun zonen opvoeden en hun tot macho’s en prinsen creëren en verwennen, waardoor zij al op jonge leeftijd een super macht binnen de familie zijn.
  Zij hebben voor 100% controle over hun zusjes ook al zijn die ouder. Moeders waren betrokken bij eerwraak op haar dochters zonder één hand uit te steken om hun leven te beschermen.
  En dat is de trieste waarheid van jonge meisjes, die de wetten van de ouderlijke macht niet respecteren en dat uiteindelijk met de dood moeten bekopen.
  Het vermoorden van meisjes wordt uitgevoerd door jonge broers waarvoor de gevangenis straf door hun jeugdigen leeftijd milder uitvalt.
   
    
  Grote bedrijven, onder druk van de politiek en christelijke verraders, voeren het hoofddoekje in om explosief groeiende moslims vriend te houden, maar vergeet niet dat een hoofddoek politieke islam symboliseert.  

    
  We willen ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. AH, van den Broek en Lidl moeten neutrale winkels worden, waar we geen reclame aan de kassa maken voor een  meer dan treurig systeem als de islam. Verstandig zou zijn, alle uitingen van deze politieke  ideologie te schrappen

  De islam is wel een punt vanwege de overheersingdrang, de ongelijkwaardigheid van man en vrouw en de haat in de koran/hadith naar alle niet-moslims. Eigen dokters,eigen politie, eigen school, ook nog dan moeten ze voortaan ook alleen nog maar uitkeringen aanvaarden uit eigen land van herkomst;is dat ook weer recht getrokken.

   

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij AH willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel. Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albertheijn, LIDL, DirkVandenBroek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer Moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die on-Nederlandse kleding. Ze zijn hierheen gekomen omdat het leven hier gemakkelijker is dan in hun land van herkomst, omdat hier uitkeringen zijn en – voor hun – gratis gezondheidszorg, gratis huisvesting, gratis voedsel en kleding en omdat ze later hun familie kunnen laten overkomen om van dezelfde gratis voorzieningen te kunnen profiteren.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen. En die worden gedoogd door dit – wegens hun koloniale verleden met schuldgevoelens overladen – Europese volk.
  Het is een kwestie van de schuldcultuur van een christelijk volk versus de schaamtecultuur van de islamitische immigranten.
  Daarom geven we ze gratis geld, goederen en diensten en daarom tolereren we hun middeleeuwse zeden en gewoonten en de toenemende impact daarvan op onze eigen cultuur.Het negeren van de problemen en een zondebok benoemen voor eigen falen lost de problemen niet op. Het islamitisch geloof vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. Vrouwen die na de overgangsperiode van 5 jaar nog steeds liever toonbaar Islamitisch zijn (dit in tegenstelling tot alle andere geloofsovertuigingen die je niet aan de buitenkant kunt zien) moeten naar een Islamitisch land verhuizen waar hun normen gewoon zijn. Als we eindelijk eens onze poot stijf houden en zeggen: “Hier in Nederland zijn burqa’s en hoofddoeken niet gewenst, u dient zich “godsdienstneutraal” te kleden”, dan denk ik dat al die mannen die nu hun vrouwen dwingen in die dingen te lopen nog een keer nadenken. Helaas is het nu overduidelijk dat ze ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten met hun achterlijke ideeën, maar we hebben in ieder geval ons seculiere land, wat betreft straatbeeld weer terug. Als die vrouwen eenmaal geproefd hebben van de vrijheid krijg je ze hopelijk die lappen niet meer in. Behalve de psychiatrische gevallen natuurlijk: godsdienstfanaten zul je altijd hebben. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve godsdienstfanaten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Komop meiden bestook uw politieke partij! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam. Vrouwen gaan al eeuwen gebukt onder de tirranie van de islamitische leer. Deze mannen-cult van het ergste soort. Het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Je kan er eigenlijk met je pet niet bij hoe het bestaat dat men zoiets heeft kunnen bedenken, laats staan voortwoekeren al die eeuwen. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd.

 10. Endandit: Jij slaat de spijker op de kop! De oogkleppendragers en godsdienstfanaten weten gewoon het verschil niet tussen “verplicht” en “vrijwillig”

 11. Geen enkel kledingstuk is op zich een vorm van onderdrukking.
  Een kledingstuk verplichten, dan wel verbieden is dat wel.
  Wat Nederland en de hoofddoek betreft:
  Wanneer een vrouw gedwongen wordt een hoofddoek te dragen kun je dat onderdrukking noemen.
  Wanneer een vrouw verboden wordt een hoofddoek te dragen is dat eveneens onderdrukking.

 12. Pfoe daar gaan we weer……
  Schei nou ‘s uit met die onzin, ik ben zo rechts als de pest maar als je niet begrijpt dat je ervoor kiest een Godshuis te betreden je jezelf hebt te houden aan de geldende mores dan ben je niet goed bij je bol.
  Verder ben ik wel blij met de hoofddoeken, wel ‘s gezien wat eronder zit?

 13. Wat is het westen toch zoo bang voor een stukje stof…Ik wist niet dat zo’n kleedje zo veel impact en angst kan zijn bij het westen

 14. VAn mij mogen vrouwen een hoofddoek dragen geen probleem.
  Wij hadden een katholiek ziekenhuis hier waar vroeger nonnen werkte.
  Deze nonnen droegen ook kapjes, niemand hoorde je erover.
  En nu hoor je ineens dat er sommige verpleegsters (Moslima’s) werken met een hoofddoek.
  Voor mij heel normaal maar voor sommige een uitlaat klep om hun frustraties te uiten en te zeggen dat het niet hoort.
  Laat de vrouwen vrij, in het dragen van hoofddoekjes , wat is erop tegen in gods naam.
  En als vrouwen het zelf willen , dan gewoon laten gaan punt uit .

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.