Lekker leeglopen op Turkije en Marokko

De oppervlakte van Turkije is twintig keer die van Nederland, groter dan Frankrijk. De economie groeit snel met groeicijfers tot acht procent per jaar. Ook het Turkse leger is goed bewapend en getraind, gezien de voortdurende bedreigingen in het adres van de landen die Turkse expansiepolitiek willen belemmeren. Europa is zwak en verdeeld. Turkije wordt agressiever, bemoeit zich regelmatig met de internengelegenheden van Nederland. Turkije ziet haar overtollige, slecht opgeleide onderdanen blijkbaar niet alleen als haar voornaamste exportproduct, maar ook als melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Turken zijn nu blij met de Kunduz coalitie die Turkse massa-immigratie en export uitkeringen garandeert.
Politieke partijen van Kunduz coalitie zijn niet bereid fundamentele hervormingen bij de overheid door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Deze politieke partijen zijn niet bereid om Provinciale Staten en Waterschappen opheffen en de taken onderbrengen bij ministeries en gemeenten.
Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.
Van de Kunduz-coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt, er wordt niet zo veel op hun elite constructie bezuinigd. Door de oude garde “eigen cultuur” genoemde, bloedige rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk met de neef en nicht en eerwraak is weer gered.
De Kunduz alliantie wil de verdragen met Turkije en Marokko over de export van uitkeringen niet stopzetten. Voor de PVDA, CDA, GL en D66 zijn deze Turken en Marokkanen belangrijker dan de Nederlanders. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen!?. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht. Nederland is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.

Goed georganiseerde Turkse en Marokkaanse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in heroïne stevig in handen. Door de grootschalige instroom van uitkering gerechtigden geeft aan dat ook in veel gemeenten onevenredig groot aantal Turken en Marokkanen kunstmatig “ambtenaar” worden. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde jonge generaties die via “positieve discriminatie” voorrang krijgen. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten. Via neef nicht fokkerij uitgebreide familieverwantschap is een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Overal zien we gesloten cellen die ook in de politieke partijen infiltreren. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan, Noord Afrika via Turkije en Marokko naar Nederland en verder.
Turken slikken miljarden in via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende Turken, daar boven op komt nog 2,5 miljard om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Er wordt ook via Malafide bedrijven miljarden belastinggeld naar Turkije doorgesluisd. Malafide uitzendbureaus, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, religieuze handelaars, supermarktketens vernietigen Nederlandse economie en pompen miljarden Euro’s naar Turkije. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:de omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 85 miljard dollar. Dat komt neer circa op een derde van het Turkse nationaal inkomen.

En wij maar bezuinigen. Nederland maar steeds armer, Turkije steeds rijker En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen.
De Kunduz groep zorgt voor deze frauderende massa, zorgt ook dat elk jaar 150.000 nieuwe uitkeringtrekkers bijkomen, waarvan het gros moslim is. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
Met de Kunduz coalitie worden Probleemsteden groter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang.
De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de etnische verandering enorm gedaald. In sommige wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Moslim kinderen met een slechte familie opvoeding verlagen onderwijs niveau, grote seteden scholen hebben nu een lagere onderwijs niveau dan die van Turkije en Marokko.
Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. In deze crisistijd met de belastinggeld nog meer moskeebezoekers stimuleren is een complot tegen de Utrechtse bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Door de verraderlijke politieke partijen geïnstalleerde duizenden kunstmatige “positief discriminatie ambtenaren” plunderen op hun beurt gemeentekas en trekken ook nog meer Moslims binnen.
Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van “Turksheid” tot stand te brengen. Assimilatie en “vernederlandsing” moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging.
Het beleid is dus geen directe afspiegeling van de realiteit, terwijl moslims geen enkele binding hebben met de gemeente en hun hier geboren kinderen door de zware sekte opvoeding en indoctrinatie zich nog meer Turk of Marokkaan voelen, wordt het kritiek tegen het slopproces van de stad niet serieus genomen.
In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.

Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst: plat gefokte Somalische vrouwen kunnen niet meer op straat lopen. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer. Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 € 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of de Marokkaanse nationaliteit. CBS.
De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, “hoer”, mannen “zieke homo” genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

Doorgaan is ramp

Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van dit soort ongewenste volkeren wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. De “elite” heeft dus een misdadige, bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden,maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snelvolgen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke of onverschillige islam georienteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Maar dat kan ook niet meer met de meerderheid die een IQ van ca. 82 heeft, die alleen aan de moskee minaretten kijkt, aan de halal-hypotheek denkt, maagden dromt, met de neef en nichtjes trouwt, bloed spuit op de kinderen om slacht feest te vieren. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog!

Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Om de illegale immigratie en de infiltratie van indringers te stoppen, heeft men een nieuwe bevolkingsbeleid nodig. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Waarom hebben de meeste mensen van de grotsteden zich laten verdrijven door de politiek van binnenuit?! Hoe lang gaat dit nog door b.v. in de rest van Nederland? Wanneer zeggen we niet, genoeg is genoeg, als het te laat is?
Stem niet op de partijen die Islamitische expansie niet willen stoppen.

Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.

De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.

Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.

De dubbele nationaliteit af te schaffen.

Uithuwelijk is een wapen voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland.
Het is nu bewezen dat de hele groep niet westerse allochtonen die nu in Nederland woont op geen enkele wijze een bijdrage levert aan de maatschappij, of economie. Er zullen altijd individuele uitzonderingen zijn, maar de groep is een verliespost op alle punten.

Men had gedacht dat ze, net als Grieken, Spanjaarden, of Italianen, weer naar huis zouden gaan na gedane arbeid. Of zouden assimileren, zoals Zuid Molukkers, of Surinamers en alle andere westerse allochtonen. Maar niet westerse allochtonen zijn anders. Het is een slecht huwelijk, dat nog een crisis nodig heeft om te ontploffen.
Het complete gebrek aan mensenrechten en het expansie programma van het regime beperken zich niet tot de middenoosten en Noord_Afrika. Turkije bepleit een actieve export van haar “jonge” islamitische bevolking. Gelijkgezinde groepen in Afghanistan, Irak, Libanon (Hezbollah), Palestina (Hamas en Islamitische Jihad) worden door de machthebbers gefinancierd. Turkije is de grootste staatssponsor van islamitische organisaties in Nederland.

Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde groepen eigen koloniën willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, Moslimlanden verbonden TV schotels, moskeen en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie meer te belijden.

Anti crisis comitee
Tessa S., Adriana T., W. Brassy

32 thoughts on “Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupte en doortrapte landen, waar ze zelf niet willen wonen!

 1. Terwijl de islam gewelddadig oprukt van Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit  islamitisch Middden- Oosten en Afrika die richting Nederland komen en een verblijfsvergunning krijgen, de politiek in meerderheid kijkt weg van de werkelijke problemen en islamitische apartheids-gebieden worden steeds groter in Nederland!

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel zullen ze apartheids-gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom te bevorderen via meer bruiden uit een islamitische land halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalie, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen.

  De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten. Dit apartheid in Nederland, mede mogelijk gemaakt door de slechte politici en kerkleiders!
  Nu, veel politici en christelijke leiders hebben klachten over de activiteiten van ISIS (Islamitische staat), terwijl ze 40 jaar lang, middeleeuwse zeden en gewoonten hebben getolereerd! afgelopen 40 jaar, veel bedrijven en overheidsinstellingen, politici en christelijke leiders hebben bv, het hoofddoekje ingevoerd, gestimuleerd om explosief groeiende moslims vriend te houden! Terwijl een hoofddoek, de politieke islam van Jihadisten symboliseert. Hier geboren moslims worden systematisch ook door de gemeentelijke instellingen gestimuleerd hoofddoekjes te dragen, terwijl hoofddoek/burka een onderdeel van ISIS beleid is!

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij de Gemeente loketten, AH, Hema, LIDL, Politie, Ministeries etc.. willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel? ISIS, Al Qaida organisaties en alle jihadisten hebben al genoeg hoofddoeken…!
  Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische gebieden in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke  mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben bijna alle caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die jihadistische kleding.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen.

  Aparte moslimbevolking in Nederland groeit explosief: islamisering neemt hand over hand toe, islamitische samenlevingen zullen andersdenkenden/-gelovigen nimmer als gelijkwaardig beschouwen, laat staan gelijkwaardig behandelen, om de doodeenvoudige reden dat zulks niet met de in de koran gepropageerde doctrines strookt. Voor vooral autochtone vrouwen wordt het in de toekomst steeds gevaarlijker en enger in ons land. Begrijpen ze wel in Amsterdam wat dat in de toekomst zal gaan betekenen voor alle vrouwen? Apartheid, tweedeling , discriminatie in de hand werken.

  Niet alleen ISIS of Al Qaeda, maar hele islamitisch ideologie vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve jihadisten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op bestook de politieke partijen, vakbonden en kerken die de jihadisten helpen! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam en hun verlengde politiek in Nederland.

  Nederland zal aan deze islamitische wetten kapot gaan. Nu is het maar de vraag of dat wenselijk is; de kiezer heeft dit nooit geweten. Er is nooit een referenda geweest en ook de kiezer heeft nooit geweten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt. 
  Aan de andere kant, het bestuur fraudeert door gestuurde massa uit Turkije, Somalie en Marokko stemrecht te geven: Als dan ook niet alleen anti-nederlandse moslims maar nog de toezichthouders van Nederlandse vlag, taal en cultuur haten! 

  Niet alleen PVDA, maar ook het CDA en D66 spelen al tientallen jaren spelletjes. Ze zijn niet duidelijk, draaien om de echte problemen heen. Ook zie je dat het CDA probeert weer aan de macht te komen!

  Wat dat betreft doet het CDA puur islamisering, ze helpen de moslims naar meerderheid! Als een derde van de stemmers uit praktisch anti-Nederlandse islamieten bestaat, met de gevaarlijke instinct opereert is dan deze vorm van democratie niet gedoemd om het land naar de ondergang te sturen?
  Het grootste gevaar zijn juist de nationalistische Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde gemeentes wetenschappers en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun gevaarlijke doel, terwijl geen enkele Nederlanders in Turkije of Marokko een vergelijkbare verblijfsvergunning krijgt (met de stemrecht, uitkering, huis, scholing etc..)… 

  Stop dus nu met die verblijfsvergunningen, gratis NL nationaliteiten aan de Somaliër, Turken en Marokkanen!
  Het is vragen om problemen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Marokkaanse en Turkse politici maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Nu de sterk gegroeide Turkse en Marokkaanse regio’s leven bovendien steeds meer bij elkaar, vooral in eigen buurten en wijken in de grote steden. In veel van die buurten is het aandeel van de Marokkanen of de Turken zo hoog, dat het geen enkele moeite kost om een sociaal leven te leiden zonder enige kennis van de Nederlandse taal. De Nederlandse overheden en sociale instanties vergemakkelijken dat nog door voorlichtingsmateriaal in alle belangrijke allochtonentalen te verspreiden. De winkels in de buurt worden gedreven door mede-immigranten, de producten worden aangeprezen in de eigen taal en de omgangstaal is ook Turks of Arabisch… De kabel en de satelliet-tv zorgen voor programma’s uit Turkije of de Arabische wereld.

  Jihadstrijders, moslimjongeren bewijzen dat de Islam gevaarlijk is voor ons! Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beleidsmakers schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan. Dit lijkt zeker het geval te zijn! Alles wijst erop, dat het zover gekomen is. De radicale lobby die een expliciete de-Islamisering van Europa voorstaat, is voor de meeste Nederlanders nog onbekend, maar hun houding tegenover de Islam sluit wel aan, bij de gevoelens van een veel grotere groep.

  De radicale lobby cultuur die hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribus achtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens. 

  We moeten niet langer pikken, het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Als deze apartheid, onderdrukking en onderwerping doorgaat ziet het er heel slecht uit voor de autochtone vrouwen. Laat ze meteen verhuizen naar een islamitisch land met eigen cultuur en religie met geboden en verboden. Wat doen die fundamentalisten eigenlijk hier?

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse

 2. MOSLIMA’S MET DE GORDIJNEN.

  Een boerka is en blijft een teken van jihadistische uniformiteit! moslims stellen voortdurend eisen aan niet-moslims, met als doel hun eigen uniformen, hoofddoek/boerka op te leggen…Het is een overwinning voor een zichtbare islam!

  Burgemeester van Aartsen afgezakt tot het niveau van de ISIS tuig! Haagse gemeente onder leiding van ongekozen burgemeester omarmd opnieuw hoofddoek met de opening van moslima’s monument!

  Een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk vindt de boerka/hoofddoek die totalitaire karakter van de islam zichtbaar maakt, teruggedrongen moet worden. Maar alle ongekozen bestuurders zoals bv burgemeesters, denken precies het tegenovergestelde. De door moskee en koran gevoede haat tegen Nederlanders de vrouwenhaat onder moslims zal geen spat veranderen. Met deze steun van de collaborateurs gaan de moslims zich te manifesteren met aparte uniformen. Nu complete islamitische klederdracht (hoofddoek & sluier, jurken tot op de grond, mannen met jurken, baarden, puntslippers en muts) het beeld op straat: als teken van het moslim zijn, anders zijn, zich afzettend, een superioriteit gevend signaal richting de Nederlander. De moslim zet zich daarmee bewust apart van de rest van de gemeenschap.

  Terwijl de zwarte terreur vlag van Isis wappert op het oorlogsmonument, Jozias van Aartsen financiert islam in zijn stad! Met dit soort zogenaamde ‘culturele projecten’ in Nederlandse gemeenten, wordt zichtbare islam gefinancierd! Deze burgemeester applaudisseert zijn hoofddoek monument…Het decadente en weerloze Nederland is bezig in elkaar te zakken.

  Het grootste probleem is dat de gemeente blijk geeft van een ernstig gebrek aan zelfbewustzijn. En er schuilt een groot gevaar in het ontstaan van een meerderheid van moslims in den Haag. Terwijl ISIS en alle andere jihadisten hun macht vertonnen, opent deze niet gekozen burgemeester een walgelijke moslim monument!

  Deze nare burgemeester moet weg die gefaald heeft en berecht worden wegens het faciliteren van ernstige bedreigingen door ISIS en HAMAS in de stad…

  Met dit soort zogenaamde ‘culturele projecten’ in Nederlandse gemeenten, wordt zichtbare islam gefinancierd! Zijn Nederlanders nu echt zo dom en blind geworden door hun onsamenhangende drang om de medemens te helpen? Het lijkt wel een vorm van automatisme in dit land om met geld te wapperen. Het afgeven van een fout signaal, leidt tot de komst van foute personen.

  Het is wel bekend dat vrouwenonderdrukking in islam een punt is. Ze noemen westerse vrouwen als hoeren. Ook zijn moslims op het verkeerde, vaak criminele of terroristische pad. Ze willen overal hoofddoek/boerka invoeren, moskeen bouwen. Hoe meer moslims in Nederland,hoe minder er van de emancipatie terechtkomt. Want de grote aantallen moslims in Nederland houden het tegen. Daar hebben we nu voor gevochten.Man en vrouw als gelijkwaardige individuen…Maar dank zij de Brusselse dictatuur gaan we weer terug naar de middeleeuwen…EU leiders kiezen toch voor meer moslims, dus voor de Boerka/hoofddoek. Moslimmannen zijn tirans, eisen steeds meer. Waarom eigenlijk? Ik denk dat nadrukkelijkheid en triomfalisme hier een rol spelen. Je voelt je niet meer veilig en thuis in Nederland,overal waar je om je heen kijkt zie je hoofddoekjes,colonnes moslima’s met de boerka’s, met de islamitische uniformen, met de gordijnen van onderdrukking rondlopen om te laten zien dat ze aan de winnende hand zijn.

  Islam heeft dan in zoverre de zaak gecompliceerd door in de koran de vader of de chef of de “leider” de absolute heerser van de familie of de stam of de Ummah te maken. Zodra de man, de chef heeft gesproken moet iedereen zwijgen.

  De subsidies en de uitkeringen naar Marokko en Turkije gewoon afschaffen en laat die lui maar stikken en het zelf uitzoeken. Wetsovertredingen, bedreigingen enz. straffen òf met hoge boetes of gevangenisstraf (ook als de boetes niet betaald worden) en geen werkstraffen. De wet voor dergelijke misdrijven veranderen/aanpassen zodat de corrupte rechters geen kant meer uit kunnen!

  Een verbod op Boerka/hoofddoek is onvermijdelijk…Zo’n symbolisch besluit is belangrijk, omdat de symbolische expansie van de islam op deze manier een halt wordt toegeroepen.

  De juiste houding voor Nederlanders zou zijn, om alle eisen van de moslims resoluut af te wijzen, maar de gemeenten willen dat niet. Ze doen zelfs concessies voordat de eisen zijn gesteld. Het is een vorm van verraad aan de beschaving. 

 3. wat een argument ”schrijver is van lage sociale status ” dus wat wil dat zeggen ? alleen iemand van hoge sociale status zegt zinnige dingen ? hou toch op zeg. nederlanders zijn leuke mensen ja, dat kun je van turken en marokanen niet zeggen, begint al van kleins af aan, stenen gooien naar watervogels om een voorbeeld te noemen, problemen makers, onruststokers, en discrimineren doen ze zelf als de beste, trouwens, de marokaan die ik had , zijn lul was niet groter dan 13 cm en hij was gierig, en had een hoofd van een mongool.

 4. Ik heb veel Nederlandse & Turkse & Marokkaanse vrienden. Dit is een onzin artikel maar wel met gevoel is geschreven. Schrijver is ook van een lage sociale klas. Wat erg jammer is sommige Turkse & Marrokanse mensen nemen dit serieus en worden ze boos op Nederlanders. Mensen wij krijgen genoeg kansen in dit land en veel Nederlanders zijn leuke mensen net als veel Turken & Marokkanen, in dit land hebben wij geen problemen met etniciteit maar met de sociale klassen met lage inkomsten. In deze groep horen ook veel alloctonen omdat ze niet gelijk kansen krijgen als autochtonen. Reden is dezelfde reden als waarom Nederland het laaste land is geweest die slavernij heeft afgeschaft. Dus ‘racisme’. Dit verklaart ook waarom Chinese en Turken ondernemers zijn. Als ze de kans niet krijgen, ze creëren de kans zelf.

 5. Weetje al die flikkers boven ons die praten over onze geloof. Val dood. Niemand praat over jullie geloof hier. Hou aub onze geloof Islam hier buiten. Logisch he dat we zo dom lopen te reageren tegen jullie omdat jullie ook zulke klootzakken zijn die niet normaal kunnen praten altijd maar wat te zeggen over onze geloof. Get a life seriously.

 6. Vrouwen die met Marokkaanse gaan willen gewoon die grote mocro pik marokkanen geven ook graag geld uit aan vrouwen hun leven is vrouwen en geld maken.

 7. Jah en de Marokkaanse mannen zijn ook het grootste geschapen ze veroveren de mooiste vrouween en de lekkerste dames , met die grote mocro lullen van 30cm.

 8. lekker toch, we brengen miljarden naar marokko hmmmmm heeeerlijkkkkk. ga maar lekker kapot van binnen. heb dit jaar nog x6 ingevoerd en heb uitkering hhahaha. i love it

 9. Hhah,

  NEDERLAND HEEFT DE HELE WERELD GEPLUNDERD EN LEEGGEROOFD EN VERKRACHT EN NOEMEN HET DE GOUDEN EEUUW. 50jaar later gaan ze zelf volken met de boze vinger aanwijzen.

  Ga eerst maar effe uit,eg geven hoe nederland aan zn rijkdom komt?
  T lag hier niet in het moeras en ook niet gebkocht van afrika.

  Rarararrar

 10. ECHT VIEZE RACISTEN ZEG,JULLIE KUNNEN GEWOON NIET HEBBEN DAT TURKEN HET GOED DOEN,TEN EERSTE TURKEN EN MARROKANEN ZIJN BROEDERS VOOR ALTIJD,ALLEEN WIJ ZIJN NIET TE VERGELIJKEN WANT MARROKANEN ZIJN ARABIEREN WIJ NIET,WIJ ZEGGEN OOK NIET NEDERLAND EN DUITLAND OF BELGEN HET ZELFTE ZIJN DUS JE BEGINT AL FOUT,EN OVER GELD DIE WE MEENEMEN DAT BEPAALEN WIJ TOCH WEL OF NIET?JE MAG TOCH MET HET GELD WAAR JE ERVOOR HEBT GEWERKT DOEN WAT JE WIL?WIJ HEBBEN TEN MINSTE ERVOOR GEWERKT EN BLASTING BETAALD EN NIET GEPIKT VAN ANDERE LANDEN ZO ALS JULLIE NEDERLANDERS EN EN SOMMGE EUROPEANEN JULLIE HEBBEN EEN ELLENDE COLONIEGESGEDENIS DUS DAAR WETEN WIJ OOK WEL VAN,WAT HADDEN JULLIE VERWACHT DAT GELD WAT WE HEBBEN VERDIEN IN EEN HOLLANDCASINO WEGGEVEN OF ZO WIJ ZIJN GEEN HOLLANDERS,WIJ ZIJN TURKEN DUS BETER INVESTEREN IN DE MOOISTE LAND OPDE AARDE DAN IN EEN VOCHTIGE SAAIE STOMME LAND,IN TURKIJE HEB JE TEN MINSTE DE TOEKOMST EN NIET DAT STOME EURO GEDOE MET JULLIE PROBLEEM GRIEKENLAND LEKKER VOOR JULLIE DAT HEBBEN JULLIE VERDIEND EN HET WORD ALLEEN MAAR ERGER VIEZE STOMME ALCHOLISTEN WIJ ZIJN NIET DOM ZOALS JULLIE WIJ ZIJN GROOT DENKEN GROOT EN BLIJVEN GROOT….

 11. Ha die IBO. Ga lekker allah de duivel kontjeneuken, en neem er die kinderverkrachter en nep profeet mohammed er maar bij als je dan zo nodig moet neuken. Dan doe je nog iets goeds. allah is groot roepen die duivelvereerders. Ja die van mij is groter. allah en die lul profeet mohhammed zijn helpers van de duivel himself.
  Misschien zie ik ze nog eens op de tv bij de gay parade in amsterdam.

 12. Hahahahahhaha ik lach me kapot. Jullie hollanders worden helemaal gek.. Wrmmm???? Omdt wij meeer geld hebben en beter uitzien. En luister zelfs wij turke en marokane betalen belasting dus doe niet so dom. Wil jij ook profijt van make ga dan ook uitkering aanvrage wt loop je nog te zeike. Jullie hollanders stelle niks meer voor. Wij neuke jullie dochters en kleindochters jullie hollandse bloed verdwijnt langzamerhand. Je kan wel alle schuld aan de moslims geven maar daar schiet je niks mee op. Ga gwn leven. Waar heb je last van. Hollanders zijn duizende keer erger als welke volk dan ook. Jullie neuke je eigen kinderen, late je vrouw voorje ogen aan iemand anders neuke. En nog veel meer. Mjaah gaa maar kapottt wij ete nederland op. Jullie zijn junkies. Jullie geve al je geld aan ons waarmee wij in onze eigen land huize bouwee ga ma kapot ga ma brande lekker voor jullie vuile schooiers met jullie loon van 2000€ hahahah die bedrag zit in bijna elke zak van een turkse of marokaanse jonge met 2minute werk.

 13. Je schreef (vertaald)klootzak fuckin bastards Nederland. Let op wat je schrijft cakal. Je bent nu al kandidaat om opgespoord en gestraft te worden,en nederland uitgezet te worden. Als ik jou was zou ik me maar voortaan koest houden. De BVD, de binnenlandse veiligheidsdienst, leest mee en houdt veel sites in de gaten, waaronder deze.

 14. hoerezoon/dochter ik stuur al me ge;ld naar turkije ik betaal geen belasting. alles staat op naam van nederlands doom wijf zij draagt mijn problemmen ben sikecem hollandayi amina kodumu picleri

 15. ach de buiten landers en de turken marokanen lachen nederland uit/want nederland heeft geen rugegraat niks nederland geeft zn eigen land weg/je ken het beter nederturk noemen hier

 16. nee marokanen en turken etc komen allemaal naar nederland want hun land is waardeloos mankeerd van alles komen ze in nederland lopen ze ook te klagen want dan willen ze het islamieties maken en dome nederlanders hebben over al medelyden mee enkeld medelyden met de buiten landers de echte nederlanders laten ze verreken

 17. HAYDE TÜRKLER DAHA FAZLA ÇOCUK YAPIN LAN YÜCE TÜRK MILLETIMIZIN SAYISI ARTSIN !!!!!!!!

  AVRUPA’YI MÃœSLÃœMANLAÅžTIRACAÄžIZ KURAN’DA DA ÖYLE YAZIYOR !!!!!!

 18. 1 GROOT ONZIN VERHAAL

  TURKEN ZIJN HARD WERKENDE MENSEN EN ZETTEN EIGEN BEDRIJFEN OP !!!!!! EN MOETEN OOK BELASTING BETALEN TERWIJL DIE SLOEBER,DRONKEN,TOKKIE KAASKOPPEN OP HUN REET LUIEREN IN DE CARAVAN DUS OPKANKEREN MET JE RACISTISCHE TROEP KK LULVERHAAL !!!!!

 19. turken zijn alijn in nederlland ondernemers marokkanen zijn in heel uropa belgie + frankrijk+ spanie + itali zo zijn erger rijk en zijn ok groet ondernemers

 20. Veel mensen doen of aan struisvogel politiek, of hebben geen kennis van zaken aangaande de islamisering van Nederland. Bovenstaand verhaal is mij al veel langer bekend, en berust op waarheid. Een feit wil ik er nog aan toevoegen. Een poosje geleden stonden Islam aanhangers op de Dam in Amsterdam doodenge teksten uit te schreeuwen richting Nederlanders.
  Notabene precies op de plek waar altijd de Doden Herdenking plaats vind. Een van die zaken die ze ons inwreven; Als wij eenmaal aan de macht zijn, zullen jullie ongelovigen dezelfde dood sterven als Theo van Gogh. Een Nederlandse man die de politie hierover aansprak werd prompt gearresteerd, zijnde dat hij zich schuldig maakte aan openbare orde verstoring. De politie sympathiseert dus met de Sharia, en tolereert niet dat nette eerzame burgers tegen Islamieten protesteren ! Nederland verwordt langzaam maar zeker tot een tweede Iran. Europa ? Eurabia is coming. Maar leuk is anders !

 21. Uitkeringen?Na de Chinezen zijn de Turken die het meest zelfstandig zijn in West Europa en brengen miljarden belasting op,geniet de gewone Nederlander daar ook niet van?

  Ofwel schrijf je over Marokkanen ofwel over Turken,samen gaat niet dan besef je niet waar je over praat.

 22. Gaat dit bericht nu over Turkije of over Marokko?
  want je heeft serieus de indruk dat deze 2 landen het zelfde zijn.Marokko zijn leger is totaal niet te vergelijken met het machtige Turkse leger.

  En zover ik weet keren meer Turken terug dan dat er komen dus je TITEL klopt dus niet.

  Heroine bendes uit Turkije?heb daar nooit van gehoord hoor.Sla alsjeblief de zaken niet door elkaar

  En de geboortecijfers van de Turken liggen juist lager dan de Nederlander (staat op wikipedia)
  je weet duidelijk niet waar je over praat:bewijs

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Turken_in_Nederland

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.