Grondwet

De Europese Unie heeft al grote invloed op het beleid in Nederland.
Een groot deel van het beleid is afhankelijk van Europese besluitvorming. Nu al is het zo dat in Europa besluiten kunnen worden genomen, waar Nederland eigenlijk tegen is. Daarom is het des te belangrijker dat de besluitvorming democratisch is. Maar deze Grondwet is niet democratisch. Zij legt veel macht bij de grotere lidstaten. En kleinere lidstaten hebben nauwelijks meer iets in te brengen. Dat kan anders en dat moet ook anders. Maar als wij deze Grondwet nu aannemen, is dat nauwelijks meer te veranderen

Als deze Grondwet eenmaal aangenomen is, zal hij niet op korte termijn weer gewijzigd worden. Als we ja tegen deze Grondwet zeggen blijven wij de komende 40 jaar met een Europese macht zitten, die bureaucratisch, afstandelijk en oncontroleerbaar is. Als we nee zeggen, hebben we de mogelijkheid de Grondwet te verbeteren.
Democratisch Europa stelt drie concrete verbeteringen voor (zie stemadvies), die zorgen dat Europa op termijn democratisch en goed bestuurbaar wordt. Maar eerst moeten wij deze Grondwet afwijzen.
http://www.democratische…..”

Dat de inbreng van de individuele burgers bij deze “ratificatie” niet voor alle burgers identiek is en dat, meer in het bijzonder, sommige burgers de mogelijkheid hebben hun stem specifiek uit te brengen over deze grondwet en andere niet, wordt door vele inwoners van de Europese Unie als een onrecht gezien.

De reden van de uiteenlopende ratificatieprocedures ligt in het feit dat deze procedures door elk land afzonderlijk worden vastgelegd.
Het voorgestelde verdrag geeft veel macht aan de Europese Commissie:
zij komt in principe met de verschillende wetsvoorstellen. De leden van de Commissie worden benoemd door de lidstaten en vervolgens bevestigd door het Europees Parlement. Hiermee blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Commissie, anderzijds wordt hun democratische legitimatie verzwakt. Critici wijzen erop dat de samenstelling van de commissie niet rechtstreeks door de burger wordt bepaald, hoewel datzelfde natuurlijk ook geldt voor de regeringen van de lidstaten.
De Europese Commissie kan de mening van het Europees Parlement op een deel van de beslissingsterreinen ongestraft negeren. Het Europees Parlement krijgt daarentegen wel een grotere medebeslissingsbevoegdheid op beleidsterreinen, waarop het voorheen geen bevoegdheden bezat, waaronder het recht op meer bevoegdheden en het worden van medewetgever. Parlementariërs krijgen ook de mogelijkheid amendementen in te dienen en wetsvoorstellen op verschillende gebieden.

Het burgerinitiatief maakt het mogelijk om met een miljoen handtekeningen van burgers uit verschillende Europese landen de Europese Commissie te bewegen een beslissing te heroverwegen. Zo’n petitie is adviserend en niet bindend. De mogelijkheid voor burgers om op deze manier invloed uit te oefenen is in sommige landen, waaronder Nederland, beduidend geringer.
Zowel de toekomstige president van de Europese Unie als de Minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zullen niet gekozen worden door de burgers maar benoemd worden, zonder dat dat proces voldoende transparant is.
Veel, maar niet alle, vergaderingen van de Europese Raad van Ministers worden openbaar onder dit verdrag. Het Comite van Permanente Vertegenwoordigers en zijn 200 raadswerkgroepen, de belangrijkste adviesorganen van de Raad, blijven achter ‘gesloten deuren’
vergaderen.

Lees ook: Een slechte grondwet, die een geheime kankervan onze democratie aan het licht brengt.

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traductions……..

2 thoughts on “De Grondwet Is Niet Democratisch!

  1. Het ware te wensen dat velen eens kennis namen van de Europese geschiedenis. Daarin ligt onze toekomst besloten. Immers; wie het verleden niet kent, zal het heden niet begrijpen.
    In het verleden hebben al 5 dictators vergeefs geprobeerd om alle volkeren van Europa met hun totaal verschillende culturen bij elkaar te voegen,en te besturen vanuit EEN machtscentrum. Onder Julius Cesar was dat Rome. Onder Karel de Grote en zijn 3 zonen was dat Parijs. Onder de Spanjaarden was dat Madrid, en onder Napoleon was dat weer Parijs. En de voorlaatste was Hitler met Berlijn als centrum voor de wereld. De laatste dictator zit in Brussel die weer datzelfde kunstje wil flikken wat in het verleden dus al 5x mislukt is. Als extra fout werd geheel ondemocratisch de Euro ingevoerd. Liepen alle Chinezen toendertijd in het zgn. Mao Tse Tung kostuum rond, de Euro is ons Mao kostuum geworden die uiteindelijk naar onze economische ondergang voert. Voor Nederland deed Mark Rutte nog wat duiten in het zakje, door als demissionair minister president een aantal uiterst dubieuze overeenkomsten ging tekenen in Brussel, waaronder het ESM verdrag. Al 150 miljard Euro betaalde Nederland aan Brussel en verdween naar Zuid Europa. Kapitaal wat nooit meer terugkomt ! Dit is slechts een beginnetje. En onze oudjes maar wegkwijnen in die verzorgingstehuizen ! Een smerige boel die E.U. en die Euro. Ik zal onderaan een Url achterlaten die alle informatie zal geven over dat levensgevaarlijke ESM verdrag. Ik hoop dat uw nachtrust na het lezen van deze documenten (en film) niet verstoord zal gaan worden. Want het is werkelijk heel erg wat dat ESM allemaal behelst!

    http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.