Geacht kamerlid,

Wanneer u gaat stemmen, voor het ESM verdrag, dan heeft u zich vervreemd van uw laatste kiezers.
Maar dat maakt dan toch niets meer uit, want u bent dan inmiddels ook overbodig. Want de Democratie heeft u, vrees ik, dan om zeep geholpen voor het megalomane Europese ideaal van de financiele sector.

Vriendelijke groet

Guy Fawkes

Please follow and like us:

20 thoughts on “Reactie’s van Kamerleden op de onderstaande mail van 8 maart. (herhaling)

 1. Geachte heer/mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw e-mail-bericht.

  Gelet op de hoeveelheid e-mails die ik dagelijks ontvang, is het helaas niet altijd mogelijk om (tijdig) te antwoorden. Ik hoop dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Ik lees echter wel alle e-mails en ben u ook erkentelijk voor de moeite die u neemt om mij te schrijven. Ik betrek graag uw ervaringen en gedachten bij de voorbereiding van standpunten en debatten.

  Met vriendelijke groet,

  Ton Elias

  VVD-fractie

 2. Geachte mevrouw, mijnheer,

  Dank u wel voor uw bericht,

  Dagelijks ontvang ik veel berichten en mails. Het lukt helaas niet om alle post persoonlijk te beantwoorden.
  Toch wil ik u graag aangeven dat ik zeker kennis neem van de inhoud en deze waar mogelijk ook betrek bij de besluitvorming.

  Met vriendelijke groet,

  Tamara Venrooy- van Ark
  Woordvoerder WMO / AWBZ
  VVD Tweede Kamerfractie

 3. Geachte heer/ mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw e-mail. Vanwege de vele berichten die ik dagelijks ontvang is het voor mij helaas niet mogelijke elke mail persoonlijk te beantwoorden. Wel lees ik alle berichten en neem ik suggesties en standpunten graag mee in de voorbereiding van debatten.
  Met vriendelijke groet,
  Stientje van Veldhoven- van der Meer
  Lid Tweede Kamer
  D66

 4. Beste lezer,

  Van 17 januari tot en met 14 mei ben ik met zwangerschapsverlof.
  In deze periode zal ik niet kunnen reageren op uw e-mails.

  Met vriendelijke groet,

  Sharon Dijksma
  Tweede Kamerlid PvdA

 5. Hartelijk dank voor uw bericht. Ik lees dagelijks alle ontvangen berichten.

  Door de grote hoeveelheid berichten is het helaas niet altijd mogelijk om (tijdig) te reageren. Ik hoop dat u hiervoor begrip heeft.
  Uw inspanning om mij van informatie te voorzien waardeer ik zeer. De door u toegezonden ervaringen, aanbevelingen en informatie vormen belangrijk materiaal voor alle vormen van besluitvorming.

  Met vriendelijke groet,
  Eeke van der Veen
  Lid Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid
  Woordvoerder Volksgezondheid
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag

 6. Geachte heer/mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw e-mail-bericht.

  Gelet op de hoeveelheid e-mails die ik dagelijks ontvang, is het helaas niet altijd mogelijk om (tijdig) te antwoorden. Ik hoop dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Ik lees echter wel alle e-mails en ben u ook erkentelijk voor de moeite die u neemt om mij te schrijven. Ik betrek graag uw ervaringen en gedachten bij de voorbereiding van standpunten en debatten.

  Met vriendelijke groet,

  Anne-Wil Lucas
  VVD-fractie

 7. Hartelijk dank voor uw e-mail.

  Vanwege de vele berichten die ik dagelijks ontvang is het voor mij helaas niet mogelijk elke mail persoonlijk te beantwoorden. Wel lees ik alle berichten en neem ik suggesties en standpunten graag mee in de voorbereiding van debatten.

  Met vriendelijke groet,

  Wassila Hachchi

  D66-fractie
  Tweede Kamer

 8. Dank voor uw e-mail. Alle berichten worden gelezen maar door de grote hoeveelheid kan ik helaas niet altijd persoonlijk reageren. U kunt het secretariaat bereiken op a.veck@tweedekamer.nl of telefonisch: 070 3183030.

  Ik dank u voor uw begrip.

  Met vriendelijke groet,

  Mariko Peters
  GroenLinks Tweede Kamer fractie
  Woordvoerder Buitenlandse zaken, Defensie, Europa en Media & Cultuur

 9. Geachte heer/mevrouw,

  Door ziekte ben ik momenteel niet in staat mijn email te lezen. U kunt uw mail naar mijn collega Wouter Groot Koerkamp sturen (w.grootkoerkamp@tweedekamer.nl) of u kunt bellen naar ons secretariaat: 070 318 3044.

  Met vriendelijke groet,

  Manja Smits
  Tweede Kamerlid SP
  Woordvoerder onderwijs

  Kijk ook eens op: sp.nl/onderwijs

 10. Geachte dame/heer,
  Dagelijks ontvang ik een grote hoeveelheid e-mails. Daarom is het, voor mij, helaas niet altijd mogelijk om (tijdig) te antwoorden. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Ik lees uw mail echter wel en ben u ook erkentelijk voor de moeite die u neemt om mij te schrijven. Ik neem uw ervaringen en gedachten graag mee bij de voorbereiding van standpunten en debatten.
  Voor dringende zaken kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 18.00 het VVD secretariaat bellen op telefoonnummer: 070-318 3035

  Hartelijke groet,

  Klaas Dijkhoff

 11. Vanwege de vele mails is het voor mij niet mogelijk elke mail persoonlijk te beantwoorden. Wel neem ik kennis van de inhoud van de berichten die naar mij toe worden gezonden.

  Ineke Dezentj̩ Hamming РBluemink

  VVD Tweede Kamerlid
  Tweede Kamer der Staten Generaal

  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag

  website adres: http://www.inekedezentjehamming.nl

 12. Geachte heer, mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw mail van 29/2/12. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 400948.

  Mailtjes die bij ons binnenkomen worden allemaal gelezen. In voorkomende gevallen zullen wij uw opmerkingen voor kennisgeving aannemen en de informatie doorgeven aan de fractie.

  Wij streven ernaar vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

  Graag wijzen wij u er op dat u ook veel informatie over de standpunten van de PvdA kunt terugvinden op onze website http://www.pvda.nl

  Met vriendelijke groet,

  PvdA Publieksvoorlichting

 13. Geachte heer,

  Het ESM verdrag komt nog ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Ondertussen heeft de Kamer al aangegeven dat het niet zo kan zijn dat het ESM oncontroleerbaar wordt. De Minister heeft toegezegd met een voorstel te komen waarbij we volledige controle hebben op de uitgaven. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de Kamer niet akkoord gaan. We houden het scherp in de gaten.

  Met vriendelijke groet,

  Elbert Dijkgraaf

 14. Geachte heer, mevrouw,
  Hartelijk dank voor uw mail. Vanwege de vele berichten die ik dagelijks ontvang is het voor mij helaas niet mogelijk uw mail persoonlijk te beantwoorden. Wel neem ik kennis van de inhoud van de berichten die aan mij worden gestuurd. De inhoud van uw mail zal ik dan ook meenemen in de voorbereiding op standpunten en debatten over dit onderwerp.

  Met vriendelijke groet,

  Maarten Haverkamp

  CDA Tweede Kamerlid

 15. Geachte heer,

  Juist vanmiddag is door de Kamer bijgaande motie van de ChristenUnie en SGP aangenomen.

  Zoals u ziet, blijft de ChristenUnie zijn best doen voor een goed verdrag. Stemming over het verdrag op zich is nog niet aan de orde.

  Met vriendelijke groet,

  M. Fijan-Geuzebroek
  Secretaresse Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en Carola Schouten

  Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 16. Geachte .

  Hartelijk dank voor uw bericht over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Wij delen uw zorgen over de ondemocratische manier waarop de ESM zal worden ingericht.
  Zowel in de Tweede als Eerste Kamer heeft de Partij voor de Dieren moties ingediend om de ESM tegen te gaan, zie hieronder de links:
  https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/6058
  https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5993
  Het ESM is bedoeld om stabiliteit te brengen in de eurozone, maar er zijn grote zorgen over de werkwijze van en de democratische controle op deze instelling en waarvan wordt aangenomen dat het startkapitaal van 700 miljard euro al snel ontoereikend zal kunnen blijken.
  De Partij voor de Dieren is voor een referendum om over de ESM te beslissen. Volgens het concept dat nu bij nationale parlementen voorligt, zal het ESM ongelimiteerde bijdragen van de lidstaten kunnen vragen en zal het juridische immuniteit hebben. Marianne Thieme zei hierover: “De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen, de Europese grondwet is er gekomen tegen de wens van de Nederlandse bevolking, het kan en mag niet zo zijn dat er nog dit jaar vergaande soevereiniteitsoverdracht kan komen zonder de burgers te raadplegen.” Helaas is deze motie niet aangenomen.

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Nynke van Dijk

  Partij voor de Dieren
  Postbus 17622
  1001 JM Amsterdam
  http://www.partijvoordedieren.nl

 17. Geachte heer/mevrouw,

  Als SP zijn we tegenstander van het ESM-verdrag. Dat verdrag creëert een permanent fonds om toekomstige financiële crisissen te bezweren, terwijl we het niet eens zijn met hoe dat nu gebeurt. Daarnaast heeft Nederland niet altijd een veto bij uitgaven van het fonds en verliest dus de controle over haar eigen geld. Een motie die mede door ons is ingediend om ten allen tijden het veto te behouden, is door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

  De SP was tegen de steun die vorig jaar gegeven is en is tegen een nieuwe steunronde voor Griekenland. Niet omdat de SP onder alle omstandigheden tegen steun aan Griekenland is, maar omdat de Griekse schuld onhoudbaar hoog is. Het geld dat wij uitlenen zal Griekenland nooit terug kunnen betalen. Eerst zal de schuld deels afgeschreven moeten worden, hierdoor gaan banken en andere financiële instellingen ook een deel van de rekening betalen. Op die manier krijgt Griekenland meer lucht om orde op zaken te stellen, want er zal hoe dan ook iets gedaan moeten worden aan de verlammende corruptie en de massale belastingontduiking door midden- en hogere inkomens. De huidige aanpak zorgt er alleen maar voor dat de Griekse economie krimpt en daardoor lopen de belastinginkomsten verder terug. Ondertussen wordt met het geld de Europese banken en financiële sector overeind gehouden en kunnen zij hun Griekse staatsobligaties van de hand doen. Daarmee komen de kosten van een faillissement van Griekenland met de dag meer op het bordje van de gewone burger terecht.

  De zogenaamde schuldencrisis in de eurozone is namelijk nog steeds dezelfde bankencrisis die sinds 2008 voortwoekert. Zo had Ierland een van de laagste staatschulden in Europa totdat het enkele banken moest redden. Ook een land als Spanje dat onder druk staat van de financiële markten kent op dit moment een lagere staatsschuld dan Nederland. Alleen omdat ze mogelijk haar bankensector moet redden, wordt het land gezien als minder betrouwbaar. Echter een hervorming van de bankensector, zoals de SP destijds heeft voorgesteld (http://www.sp.nl/service/rapport/081027_ludkcrisis.pdf) , heeft nog steeds niet plaatsgevonden. In plaats daarvan maakt steun van Europese overheden het mogelijk, zoals straks via het ESM, dat hun verliezen op de Europese belastingbetaler worden afgewenteld. Dat terwijl hun winsten en bonuscultuur niet worden aangepakt. Ook de speculatie op de financiële markten zijn niet verder aan banden gelegd, zoals we als SP willen (http://www.sp.nl/europa/downloads/SP_Europees-actieplan-tegen-speculatie_01092011.pdf). Dit zorgt ervoor dat landen als Spanje en Italië kunnen dwingen steeds hogere rentes te betalen voor hun leningen. Doordat de ECB deze obligaties nu massaal opkoopt, wordt de speculatie iets getemperd, maar komen wel steeds meer van deze obligaties via de ECB in handen van de eurolanden. Daarmee worden alle eurolanden afhankelijk van elkaars staatsschuld; dat willen we niet.

  Het ESM-verdrag wordt binnenkort ter goedkeuring aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het verdrag heeft wat wijzigingen ondergaan en de definitieve versie is pas deze week ondertekend. Vanwege bovenstaande reden zullen we tegen het verdrag stemmen. Er worden ook andere argumenten aangevoerd om tegen het ESM-verdrag te stemmen, waaronder in een filmpje die ons via vele mails (heeft) bereikt. We willen erop wijzen dat niet alle beweringen die daarin worden gedaan, geheel waar zijn. Zo is het straks niet zo dat een stel bureaucraten zelfstandig geld kunnen opeisen van lidstaten. Het bestuur van het ESM zal namelijk volgens afspraak bestaan uit de ministers van Financiën of hun plaatsvervangers. Lidstaten kunnen op elk moment hun afgevaardigde vervangen. De Nederlandse regering zal zich dus ten allen tijden moeten verantwoorden indien ze al dan niet instemt met een hulppakket of ophoging van de eigen middelen. Voor ophoging van kapitaal is altijd unanimiteit vereist en we gaan ons ervoor inzetten dat de Tweede Kamer het instemmingsrecht krijgt over besluiten om de omvang van het ESM te vergroten. Dat de beweringen niet allemaal waar zijn zal er echter niets veranderen dat we tegen het ESM-verdrag zullen stemmen.

  Voor meer informatie over onze standpunten m.b.t. de eurocrisis, zie: http://www.sp.nl/dossier/eurocrisis.html

  Met vriendelijke groet,
  Alexander van Steenderen
  Medewerker SP Tweede Kamerfractie
  Kijk ook eens op: http://www.sp.nl

 18. Geachte heer/mevrouw ,

  Bedankt voor uw e-mail aan GroenLinks waarin u uw zorgen uit over de eurocrisis, het ESM en het gebrek aan democratie in Europa. Ik kan me goed voorstellen dat dit tot ongerustheid leidt. Ook GroenLinks blijft de situatie natuurlijk kritisch volgen.

  GroenLinks ziet liever een andere oplossing voor de eurocrisis, waarbij de Europese Commissie het voortouw neemt. Het reddingswerk voor de euro brengt al te veel achterkamertjespolitiek met zich mee. We pleiten dan ook voor een gemeenschapsaanpak bij de eurocrisis mét democratische legitimiteit. Het is daarom noodzakelijk dat hervormingen niet buiten het raamwerk van de huidige Europese Unie vallen, zoals het permanent noodfonds ESM. Bij nieuwe afspraken zoals het ‘pact voor de euro’ en bij nieuwe instituties zoals het ESM moet de Europese Commissie een centrale rol krijgen. Alleen de Commissie kan de eurozone een besluitvaardige economische regering bieden, die democratisch gecontroleerd wordt door het Europees Parlement.

  Het is echter onjuist dat de regeringen geen enkele controle hebben over het ESM, en we als zodanig soevereiniteit zouden opgeven. De bestuursleden van het ESM worden gevormd door de ministers van financiën van de lidstaten. Die worden op hun beurt door nationale parlementen gecontroleerd. Binnen het ESM is een meerderheid van 80% nodig om tot besluiten te komen.

  Ook bestaat er vaak de misvatting dat het ESM landen op ieder moment kan verplichten om nog meer kapitaal te storten. Dat is onjuist. Het ESM heeft een totale leencapaciteit van 500 miljard. Daarvoor is 700 miljard aan beschikbaar kapitaal nodig. De constructie van het ESM ziet er als volgt uit. Het totale budget bestaat uit 500 miljard euro, waarvan 80 miljard daadwerkelijk gestort wordt. De rest van dit bedrag is opvraagbaar, m.a.w. hiervoor staan de deelnemende eurolanden garant. Deze garantstelling gaat per aandeel. Nederland staat garant voor 5,72% procent van de aandelen, in totaal 40 miljard Euro. Naast die garantstelling stort Nederland 4,6 miljard euro, wat gestort wordt in vijf gelijke delen tussen 2013 en 2017.

  Daarbij komt dat het ESM al in een tijdelijke vorm bestaat. Het zogenaamde ESFS (het noodfonds waaruit Portugal en Ierland zijn gesteund) bestaat al. Net als bij het ESFS geldt ook voor het ESM dat iedere verhoging van het fonds of nieuwe bevoegdheden voor het fonds door de lidstaten moeten worden goedgekeurd.

  In de huidige crisis is GroenLinks van mening dat een permanent noodfonds nodig is voor een stabiele euro. Hoe hoger de garanties zijn die gesteld worden, hoe minder speculatie er zal zijn. Dit is goed voor de Europese welvaart. Hoe sterker dat fonds is, des te kleiner is de kans dat het ook echt ingezet hoeft te worden. Als financiële markten weten dat landen met hoge schulden door het fonds kunnen worden bijgestaan, hebben investeerders meer zekerheid dat zij hun geleende geld ook daadwerkelijk terugkrijgen. Rentes op staatsobligaties blijven dan relatief laag, waardoor de kans kleiner is dat een land daadwerkelijk hoeft aan te kloppen bij het ESM.

  GroenLinks heeft er wel voor gepleit om een permanent noodfonds niet in een apart verdrag, maar binnen het raamwerk van de Europese Unie op te bouwen, zoals ik hierboven ook heb omschreven. Op die manier zou er sterkere democratische controle zijn door het Europees Parlement. Aangezien enkele lidstaten waaronder het Verenigd Koninkrijk niet wilde instemmen met een echt fonds van de EU, is het ESM in deze vorm voorgesteld. Uiteraard zet GroenLinks zich in voor een democratisch legitieme ESM in.

  Om een nieuwe crisis te voorkomen is het verder nodig om de financiële markten verder te reguleren. Daarom willen wij bijvoorbeeld de zogenaamde Tobin taks invoeren, een Europese financiële transactietaks. Naar schatting kan een kleine heffing op financiële transacties van banken en investeerders de eurozone tweehonderd miljard per jaar opleveren. Een dergelijke belasting remt speculatie af en zorgt ervoor dat de financiële sector bijdraagt aan het oplossen van de crisis. Een deel van de opbrengst kan gebruikt worden voor het vullen van het permanent Europees reddingsfonds.

  Mocht u nog meer informatie willen over GroenLinks haar standpunt over de eurocrisis, dan kunt u altijd kijken in het Dossier Eurocrisis op onze website (http://groenlinks.nl/node/76022).

  Ik wil u graag nogmaals bedanken voor uw mail en betrokkenheid bij dit onderwerp.

  Met vriendelijke groet,

  Laura de Haan

  Publieksvoorlichting

  Tweede Kamerfractie GroenLinks

 19. Geachte heer/mevrouw ,

  Dank u wel voor uw mail aan het adres van de heer Harbers. U uit hierin uw zorgen over het ESM-verdrag en de soevereiniteit die Nederland met de ondertekening daarvan zou overdragen aan Europa.

  Graag ga ik even op uw zorgen.

  In de eerste plaats is het voor de VVD belangrijk dat we als Nederland goed nadenken over de voorwaarden die worden gesteld aan onze steun aan zwakke eurolanden. Eén van die voorwaarden is dat landen die steun uit het noodfonds nodig hebben, geen versoepeling van de hervormingen kunnen doordrukken als het ze even niet meer uitkomt.

  Dat de minister van Financiën nu zijn handtekening heeft gezet, betekent nog niet dat Nederland er al mee ingestemd heeft. De procedure is zo dat eerst regeringen ermee instemmen, maar dat heeft nog geen betekenis als de parlementen er nog niet mee hebben ingestemd. Het is het startpunt voor de parlementen zoals de Tweede Kamer om hun oordeel over het verdrag te kunnen geven, voordat regeringen het hebben ondertekend kan de Tweede Kamer het niet in behandeling nemen. Niettemin is het ESM voor de VVD wel een belangrijk instrument om de rust terug te krijgen in de eurozone en op die manier aan herstel van economisch vertrouwen te kunnen werken.

  Daarbij geldt, dat het ESM-verdrag natuurlijk niet boven de wet kan en zal staan. Voor de VVD is belangrijk dat het Nederlandse parlement ook na aannemen van het verdrag betrokken blijft bij belangrijke beslissingen van het Fonds. In het verdrag zal worden gewaarborgd dat het alleen betrekking heeft op de stabiliteit van de euro en dat belangrijke besluiten, zoals extra bijstorten in het fonds en nieuwe hulpprogramma’s aan landen, alleen genomen kunnen worden met instemming van de parlementen van de deelnemende lidstaten.

  De regels over immuniteit worden dezelfde als bijvoorbeeld voor het Internationaal Monetair Fonds gelden, en hebben tot doel dat ambtenaren uit een land wat monetaire hulp nodig heeft niet onder druk gezet kunnen worden door hun eigen nationale regeringen.

  Tot slot wordt het bestuur van het fonds gevormd door de ministers van Financiën van de deelnemende lidstaten, en via hen hebben ook de nationale parlementen invloed.

  Naar verwachting komt de nieuwe tekst van het verdrag in de eerste helft van 2012 in behandeling.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Stefanie Kooiman

  Medewerker Mark Harbers

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.